Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/58
Pagina verder
4
Belangrijke veiligheidsinformatie
Door het verwijderen van originele apparatuur, het toevoegen van accessoires
of het aanpassen van uw voertuig, kan de veiligheid van uw voertuig worden
beïnvloed of kan het in bepaalde rechtsgebieden illegaal worden om te worden
gebruikt.
Volg alle productinstructies en alle instructies in de gebruikershandleiding van
uw voertuig met betrekking tot accessoires of aanpassingen.
Raadpleeg de wetten van uw land en/of regio met betrekking tot het gebruik
van een voertuig met accessoires of aanpassingen.
Het is uw persoonlijke verantwoordelijkheid de Mio zo te plaatsen, beveiligen
en gebruiken, dat het apparaat geen ongevallen, persoonlijk letsel of materiële
schade veroorzaakt. Volg altijd de praktijken voor veilig rijden.
Monteer uw Mio niet op een manier die het veilige gebruik van het voertuig,
het opblazen van de airbags of andere veiligheidsuitrusting kan hinderen.
Bedien uw Mio niet tijdens het rijden.
Leer uw apparaat en zijn werking kennen voordat u de Mio voor de eerste keer
gebruikt.
Op hoofdwegen kan de afstand tot een afrit die door uw Mio is berekend, groter
zijn dan de afstand die op de verkeersborden is aangegeven. Verkeersborden
tonen de afstand tot het begin van de afrit, terwijl uw Mio de afstand tot het
volgende kruispunt toont, d.w.z. het einde van de afrit. Om u voor te bereiden
op het verlaten van een weg, moet u altijd de afstandsgegevens op de
verkeersborden volgen.
Het gebruik van informatie met betrekking tot de veiligheid of tot locaties
van snelheidscamera's kunnen onderhevig zijn aan de lokale wetgeving van
het land van gebruik. U bent ervoor verantwoordelijk te controleren of u de
informatie wettelijk mag gebruiken in uw land of in het land waar de informatie
zal worden gebruikt.
Gebruik de Mio niet wanneer het toestel warm is. Laat het product afkoelen,
beschut tegen direct zonlicht.
Bij vol vermogen kan langdurig luisteren naar uw Mio via de hoofd- of
oortelefoon het gehoor van de gebruiker beschadigen.
Stel uw Mio niet gedurende langere perioden bloot aan direct zonlicht in een
onbewaakt voertuig. Oververhitting kan het apparaat beschadigen.
Om diefstal te vermijden, mag u uw Mio, montagehaak of kabels niet in het
zicht achterlaten in een onbewaakt voertuig.
5

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Mio Pilot 15 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Mio Pilot 15 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 2,67 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info