Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/160
Pagina verder
nl
142
Handgreep met “Boost”-functie
Sommige modellen hebben ook de ver-
mogensstand “Boost”. Hiermee kunt u
kortstondig het vermogen vergroten om
hardnekkige fijne en grove verontreini-
gingen op te zuigen.
Druk op de toets +, totdat de maxi-
male vermogensstand is bereikt.
Druk opnieuw op de toets +.
De vermogensstand “Boost” wordt ge-
durende 20 seconden geactiveerd. Het
“Boost”-lampje op de stofzuiger licht
geel op.
U heeft nu de volgende mogelijkheden:
U drukt op de toets - voordat de 20
seconden verstreken zijn.
U schakelt hiermee de vermogensstand
“Boost” uit en de maximale vermogens-
stand wordt geactiveerd.
U drukt na 20 seconden opnieuw op
de toets +.
De vermogensstand “Boost” wordt nog
eens 20 seconden geactiveerd. U kunt
de functie drie keer op rij gebruiken.
Daarna moet u eerst een wachttijd van
een minuut in acht nemen.
Door het gebruik van de vermogens-
stand “Boost” verandert het energie-
verbruik (zie “Informatie met betrek-
king tot de Europese verordeningen
(EU)nr.665/2013 en
(EU)nr.666/2013”).
Mechanische
zuigkrachtregelaar(afb. 29 + 30)
(niet bij modellen met LED-handgreep,
met bediening in de greep en met Eco
Comfort-greep)
Met deze regelaar kunt u het vermogen
van de stofzuiger kortstondig verlagen,
bijvoorbeeld om te voorkomen dat het
apparaat zich aan een kleed vastzuigt.
Zet de regelaar op de greep zo ver
open dat u de zuigmond gemakkelijk
kunt bewegen.
Als de regelaar openstaat, hoeft u min-
der kracht te zetten om de zuigmond
over de vloer te bewegen.
Tijdens het zuigen
Trek de stofzuiger tijdens het zuigen
als een slede achter u aan en zet het
apparaat rechtop als u bijvoorbeeld
trappen en gordijnen wilt zuigen.
Tijdens het zuigen – vooral van
fijn stof, zoals boorgruis, zand, gips,
meel enz. – ontstaat elektrostatische
lading, die zich kan ontladen. Om het
onaangename effect van elektrostati-
sche ontlading te voorkomen, is in
de onderkant van de handgreep een
metalen strip verwerkt, die de elek-
trostatische lading afvoert. Zorg er-
voor dat uw hand tijdens het zuigen
altijd contact maakt met deze meta-
len strip.
Als uw stofzuiger een Eco Comfort-
handgreep heeft, dient u erop te let-
ten, dat uw hand het bovenste, ge-
bogen gedeelte van de handgreep
altijd omvat. In dit bovenste, gebo-
gen gedeelte is de strip verwerkt, die
de elektrostatische lading afvoert
(afb. 31, 32 + 33).
Pauzeren (afb. 28)
(bij modellen met bediening in de hand-
greep)
142

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

  • Na het vervangen van de stofzak kan ik de toegangsklep niet meer sluiten, ik hen al de instructies gevolgd maar het ding blijft geblokkeerd. Wat te doen, hoe werkt dat mechanisme eigenlijk en is er een ander middel om te deblokkeren. Sowieso kan ik de stofzuiger niet gebruiken.
    Mvg, Maurice Dedeurwaerder. Gesteld op 18-3-2022 om 00:03

    Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Miele Complete C3 - SGDP3 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Miele Complete C3 - SGDP3 in de taal/talen: Nederlands, Deutsch, English, Français, Italiano als bijlage per email.

De handleiding is 4,24 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info