Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/160
Pagina verder
nl
138
Als u de omschakelbare zuigmond
slechts met moeite kunt verplaatsen,
verlaagt u het zuigvermogen, totdat u
de zuigmond wel gemakkelijk kunt
verplaatsen (zie “Gebruik - Zuigver-
mogen kiezen”).
Het gebruik van de intensieve zuig-
mond SID
(afhankelijk van het model)
Houdt u zich in de eerste plaats aan
de reinigings- en onderhoudsinstruc-
ties van de fabrikant van de vloerbe-
dekking.
Deze zuigmond is bijzonder geschikt
voor het kort zuigen van tapijt en vloe-
ren met diepe voegen en kieren.
Voor langdurig gebruik adviseren wij,
de omschakelbare zuigmond te ge-
bruiken.
Batterijen in de greep plaatsen
(afb. 10 + 11)
(afhankelijk van het model)
Draai de schroef van de afdekking
los.
Druk de beide ontgrendelingsvlakken
aan de zijkant van de afdekking in en
verwijder de afdekking.
Verwijder de batterijhouder en plaats
de drie bijgevoegde batterijen. Let
daarbij op de polariteit.
Plaats de batterijhouder terug. In het
batterijvakje en op de batterijhouder
staan pijlen, die de richting wijzen,
waarin de batterijen moeten liggen.
Plaats de afdekking weer terug en
draai de schroef vast.
Activering indicator uitblaasfilter
(timestrip®)
Afhankelijk van het model heeft uw stof-
zuiger één van de volgende uitblaasfil-
ters (afb. 12):
a AirClean
b AirClean Plus 50 (lichtblauw)
c Silence AirClean 50 (grijs)
d Active AirClean 50 (zwart)
e HEPA AirClean 50 (wit)
Gebruikt u filter c, d of e, dan moet u de
indicator (timestrip®) op het uitblaasfil-
ter activeren.
Druk de ontgrendelingsknop bij de
draagbeugel in en klap het deksel
omhoog tot u een klik hoort (afb. 13).
Verwijder de strip van het uitblaasfil-
ter (afb. 14).
Druk op de indicator (timestrip®) van
het filter(afb. 15).
Na ca. 10 - 15 seconden verschijnt links
op de indicator een smalle, rode streep
(afb. 16).
Druk het deksel dicht tot u de ver-
grendeling hoort klikken. De stofcas-
sette mag niet klem zitten.
Functie indicator uitblaasfilter
(timestrip®)
De indicator geeft de gebruiksduur van
het uitblaasfilter aan. Na een gebruiks-
duur van ca. 50 uur is het venster hele-
maal rood (afb. 17). Een gebruiksduur
van 50 uur komt ongeveer overeen met
een gemiddeld gebruik van een jaar.
138

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

  • Na het vervangen van de stofzak kan ik de toegangsklep niet meer sluiten, ik hen al de instructies gevolgd maar het ding blijft geblokkeerd. Wat te doen, hoe werkt dat mechanisme eigenlijk en is er een ander middel om te deblokkeren. Sowieso kan ik de stofzuiger niet gebruiken.
    Mvg, Maurice Dedeurwaerder. Gesteld op 18-3-2022 om 00:03

    Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Miele Complete C3 - SGDP3 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Miele Complete C3 - SGDP3 in de taal/talen: Nederlands, Deutsch, English, Français, Italiano als bijlage per email.

De handleiding is 4,24 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info