Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/160
Pagina verder
nl
137
Vóór gebruik
Zuigslang aansluiten (afb. 01)
Steek het aansluitstuk in de zuigope-
ning van de stofzuiger. Het aansluit-
stuk moet vastklikken. Richt daarbij
het puntje op de greep op het gaatje
in de zuigbuis .
Zuigslang loshalen (afb. 02)
Druk op de knoppen aan weerszijden
van het aansluitstuk en trek het aan-
sluitstuk uit de zuigopening.
Zuigslang en greep in elkaar schui-
ven (afb. 03)
Steek de slang in de handgreep. De
slang moet vastklikken.
Greep en zuigbuis in elkaar schuiven
(afb. 04)
Steek de handgreep in de zuigbuis.
Richt daarbij het puntje op de greep
op het gaatje in de zuigbuis. De greep
zit goed als u een klik hoort.
Om de delen weer uit elkaar te halen,
drukt u op de ontgrendelingsknop en
trekt u de handgreep iets draaiend uit
de zuigbuis.
Telescopische zuigbuis instellen
(afb. 05)
De telescopische zuigbuis bestaat uit
twee in elkaar geschoven buizen, waar-
mee de zuigbuis in lengte verstelbaar is.
Pak de ontgrendeling vast en stel de
zuigbuis op de juiste lengte in.
Telescopische zuigbuis en omscha-
kelbare zuigmond in elkaar steken
(afb. 06)
Steek de telescopische zuigbuis
links- en rechtsomdraaiend in de
zuigmond. De buis zit goed als u een
klik hoort.
Om de delen weer uit elkaar te halen,
drukt u op de ontgrendelingsknop en
trekt u de zuigbuis iets draaiend uit
de zuigmond.
Omschakelbare zuigmond instellen
(afb. 07, 08 + 09)
De stofzuiger is geschikt voor het dage-
lijks zuigen van tapijt, vaste vloerbedek-
king en robuuste harde vloeren.
Het Miele-assortiment biedt voor ande-
re vloerbedekkingen en toepassingen
speciale zuigmonden,
borstels en hulpstukken (zie “Bij te be-
stellen accessoires”).
Houdt u zich in de eerste plaats aan
de reinigings- en onderhoudsinstruc-
ties van de fabrikant van de vloerbe-
dekking.
Zuig robuuste harde vloeren en vloeren
met voegen altijd met uitgeschoven
borstel:
Zet de zuigmond op het symbool .
Als u deze vloeren kort wilt reinigen en
tapijt en vloerbedekking met verzonken
borstel wilt zuigen:
Zet de zuigmond op het symbool .
137

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

  • Na het vervangen van de stofzak kan ik de toegangsklep niet meer sluiten, ik hen al de instructies gevolgd maar het ding blijft geblokkeerd. Wat te doen, hoe werkt dat mechanisme eigenlijk en is er een ander middel om te deblokkeren. Sowieso kan ik de stofzuiger niet gebruiken.
    Mvg, Maurice Dedeurwaerder. Gesteld op 18-3-2022 om 00:03

    Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Miele Complete C3 - SGDP3 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Miele Complete C3 - SGDP3 in de taal/talen: Nederlands, Deutsch, English, Français, Italiano als bijlage per email.

De handleiding is 4,24 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info