Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/160
Pagina verder
nl - Veiligheidsinstructies en waarschuwingen
128
Gebruik het aansluitsnoer niet om de stofzuiger te dra-
gen en trek de stekker niet aan het snoer uit de contact-
doos. Het snoer mag niet over scherpe randen worden ge-
trokken of onder deuren of iets dergelijks beklemd raken.
T
rek de stofzuiger niet onnodig over het snoer. Het aan-
sluitsnoer, de stekker en de contactdoos kunnen anders
beschadigd raken, met alle risico's van dien.
Gebruik de stofzuiger niet als het aansluitsnoer bescha-
digd is. Laat een beschadigd aansluitsnoer alleen com-
pleet met kabeltrommel vervangen. Om veiligheidsredenen
mag dit alleen door een door Miele geautoriseerde vakman
of door Miele worden gedaan.
Tijdens het zuigen wordt vaak een elektrostatische la-
ding opgebouwd die zich onder bepaalde omstandigheden
kan ontladen. Om de onaangename effecten van een der-
gelijke ontlading te voorkomen, bevindt zich aan de onder-
kant van de handgreep een metalen strip. Zorg dat u die
strip tijdens het zuigen steeds aanraakt. De elektrostati-
sche lading wordt dan afgevoerd zonder dat u het merkt.
Heeft uw stofzuiger een Eco Comfort-handgreep, zorg dan
dat uw hand steeds het bovenste, gebogen gedeelte van
de greep aanraakt.
Dompel de stofzuiger nooit in water en reinig het appa-
raat alleen droog of met een iets vochtige doek.
Reparaties mogen alleen door vakmensen worden uitge-
voerd die door Miele zijn geautoriseerd. Ondeskundig uit-
gevoerde reparaties kunnen voor de gebruiker gevaar op-
leveren.
128

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

  • Na het vervangen van de stofzak kan ik de toegangsklep niet meer sluiten, ik hen al de instructies gevolgd maar het ding blijft geblokkeerd. Wat te doen, hoe werkt dat mechanisme eigenlijk en is er een ander middel om te deblokkeren. Sowieso kan ik de stofzuiger niet gebruiken.
    Mvg, Maurice Dedeurwaerder. Gesteld op 18-3-2022 om 00:03

    Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Miele Complete C3 - SGDP3 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Miele Complete C3 - SGDP3 in de taal/talen: Nederlands, Deutsch, English, Français, Italiano als bijlage per email.

De handleiding is 4,24 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info