Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/160
Pagina verder
fr
85
Nous vous conseillons de n'utiliser
que des sacs à poussière, des filtres
et des accessoires portant le logo
«ORIGINAL Miele». Ils sont les
seuls à garantir une efficacité opti-
male à votre aspirateur.
Les sacs à poussière portant le logo
«ORIGINAL Miele» ne sont ni en pa-
pier ni en matériaux similaires et ne
possèdent pas de plaquette de sup-
port en carton. Ils sont par consé-
quent plus résistants et sûrs.
Notez que les dysfonctionnements et
les dommages sur l'appareil prove-
nant de l'utilisation d'accessoires ne
portant pas le logo «ORIGINAL
Miele», ne sont pas couverts par la
garantie de l'appareil.
Commande pour sacs à poussière et
filtres
Vous pouvez commander les sacs à
poussière et les filtres d'origine Miele
via la boutique en ligne Miele
(www.miele-shop.com), auprès du ser-
vice après-vente ou en vous adressant
à votre revendeur Miele.
Vous reconnaitrez les sacs à poussière
et filtres d'origine Miele au logo «Origi-
nal Miele» qui figure sur l'emballage.
Chaque paquet de sacs à poussières
d'origine Miele contient 4 sacs à pous-
sière, un filtre d'évacuation AirClean et
un filtre moteur. Les packs XXL d'ori-
gine Miele contiennent 16 sacs à pous-
sière, 4 filtres d'évacuation AirClean et
4 filtres moteur.
Vous pouvez aussi acheter tous ces
éléments sur notre boutique Acces-
soires en ligne. Si vous souhaitez rache-
ter des filtres d’évacuation ou des filtres
moteur d'origine Miele séparément, in-
diquez la référence de votre aspirateur
au service après-vente Miele ou à votre
revendeur afin d'être certain de recevoir
le bon modèle. Ces articles sont aussi
disponibles sur notre boutique en ligne.
Jauge de remplacement du sac à
poussière(croquis 37)
Lorsque la jauge de remplacement du
sac à poussière devient toute rouge, le
sac à poussière doit être remplacé.
Les sacs à poussière sont des pro-
duits à usage unique. Jetez les sacs
à poussière pleins. Ne les réutilisez
pas. Les pores obstrués réduisent la
puissance d'aspiration de l'aspira-
teur.
Vérification
Emboîtez la brosse double position.
Mettez l'aspirateur en marche et ré-
glez le sélecteur sur la puissance
maximum.
Eloignez la brosse du sol.
Fonctionnement de la jauge de rem-
placement du sac à poussière
La jauge est paramétrée sur une pous-
sière mixte (poussière, cheveux, fils,
fibres de moquette, sable, etc.).
85

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

  • Na het vervangen van de stofzak kan ik de toegangsklep niet meer sluiten, ik hen al de instructies gevolgd maar het ding blijft geblokkeerd. Wat te doen, hoe werkt dat mechanisme eigenlijk en is er een ander middel om te deblokkeren. Sowieso kan ik de stofzuiger niet gebruiken.
    Mvg, Maurice Dedeurwaerder. Gesteld op 18-3-2022 om 00:03

    Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Miele Complete C3 - SGDP3 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Miele Complete C3 - SGDP3 in de taal/talen: Nederlands, Deutsch, English, Français, Italiano als bijlage per email.

De handleiding is 4,24 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info