Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/160
Pagina verder
fr
81
Touches à commande au pied avec
possibilité de sélection des niveaux
intermédiaires de puissance d'aspira-
tion
Touches avec fonction Boost
Poignée avec commande à distance
Poignée avec fonction Boost
Pédales (croquis 25)
Lors de la première mise en service,
l'aspirateur passe à la puissance maxi-
male.
Lors des utilisations suivantes, l'aspira-
teur s'active respectivement dans le
dernier niveau de puissance sélection-
né.
Appuyez sur la pédale +, si vous sou-
haitez augmenter la puissance.
Appuyez sur la pédale -, si vous sou-
haitez réduire la puissance.
Touches à commande au pied avec
possibilité de sélection des niveaux
intermédiaires de puissance d'aspira-
tion
Certains modèles proposent en plus la
fonction de sélection des niveaux de
puissance parmi les 6 niveaux program-
més.
Activer la fonction
Appuyez sur la touche+, jusqu'à ce
que la puissance maximale soit at-
teinte.
Maintenez la touche enfoncée jusqu'à
ce que le symbole du niveau de puis-
sance le plus faible clignote.
Relâchez la touche.
Vous pouvez procéder aussi à l'activa-
tion en partant du niveau de puis-
sance minimum. Pour ce faire, vous
devez maintenir la touche+ enfoncée
jusqu'à ce que le symbole du niveau
de puissance le plus élevé clignote.
Sélectionner le niveau intermédiaire de
puissance
Appuyez sur la touche- ou +, jus-
qu'à ce que le niveau de puissance
souhaité soit atteint.
Après une minute sans avoir actionné
les touches, le niveau intermédiaire de
puissance d'aspiration est enregistré
pour le niveau de puissance inférieur/
supérieur prédéfini. Le clignotement
s'éteint.
Lors de la prochaine utilisation, l'aspira-
teur s'active au niveau intermédiaire de
puissance d'aspiration enregistré.
En sélectionnant un des 6 niveaux de
puissance prédéfinis, vous supprimez
l'enregistrement.
Pédales avec fonction Boost
(croquis 26 + 27)
Certains modèles sont équipés en plus
de la puissance Boost. Cette dernière
permet d'augmenter provisoirement la
puissance d'aspiration pour aspirer les
résidus tenaces plus ou moins fins.
Appuyez sur la pédale+, jusqu'à ce
que la puissance maximale soit at-
teinte.
Appuyez de nouveau sur la pédale+.
La puissance Boost est activée pendant
20 secondes. L'affichage Boost est
jaune.
81

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

  • Na het vervangen van de stofzak kan ik de toegangsklep niet meer sluiten, ik hen al de instructies gevolgd maar het ding blijft geblokkeerd. Wat te doen, hoe werkt dat mechanisme eigenlijk en is er een ander middel om te deblokkeren. Sowieso kan ik de stofzuiger niet gebruiken.
    Mvg, Maurice Dedeurwaerder. Gesteld op 18-3-2022 om 00:03

    Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Miele Complete C3 - SGDP3 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Miele Complete C3 - SGDP3 in de taal/talen: Nederlands, Deutsch, English, Français, Italiano als bijlage per email.

De handleiding is 4,24 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info