Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/160
Pagina verder
fr
80
Utilisation
Sortir le câble d'alimentation
(croquis 22)
Tirez sur le câble d'alimentation jus-
qu'à la longueur désirée.
Enfoncez bien la fiche de l'appareil
dans la prise.
En cas d'utilisation de l'aspira-
teur supérieure à 30minutes, il faut
tirer sur le câble d'alimentation jus-
qu'à ce qu'il soit complètement sorti.
Risque de surchauffe et de dom-
mages.
Enroulement du câble d'alimentation
(croquis 23)
Débranchez la fiche de l'aspirateur.
Appuyez sur le bouton de rembobi-
nage: le câble s’enroule automati-
quement.
Le câble s’enroule complètement.
Lorsque le câble d'alimentation ne
s'enroule pas complètement, vous
pouvez aussi désactiver cette fonc-
tion. Maintenez le câble d'alimentation
à la main pendant l'enroulement et ti-
rez brièvement dessus pour terminer
l'enroulement.
Mise en marche et arrêt (croquis 24)
Appuyez sur la touche «Marche-Ar-
rêt» .
Sélection de la puissance d’aspira-
tion
Ce sélecteur permet d’adapter la puis-
sance de l’aspirateur aux sols ou objets
à aspirer. Pour diminuer la force à exer-
cer sur la brosse, réduisez la puissance
d’aspiration.
Chez certains modèles, les niveaux de
puissance sont associés à des sym-
boles qui indiquent par exemple quelle
puissance est adaptée à telle ou telle
application.
Le niveau de puissance sélectionné
s'allume en jaune.
Rideaux, textiles
Meubles, coussins
Tapis
Aspiration quotidienne à faible
consommation et bruit réduit
Tapis et moquettes en bou-
clettes
Sols durs, tapis et moquettes
très sales
Lorsque vous utilisez la brosse
double position et que la force de
glisse vous paraît trop élevée, rédui-
sez la puissance d'aspiration jusqu'à
ce que la brosse glisse plus facile-
ment.
En fonction du modèle, votre aspirateur
est équipé en série de l'un des sélec-
teurs de puissance suivants:
Touches à commande au pied
80

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

  • Na het vervangen van de stofzak kan ik de toegangsklep niet meer sluiten, ik hen al de instructies gevolgd maar het ding blijft geblokkeerd. Wat te doen, hoe werkt dat mechanisme eigenlijk en is er een ander middel om te deblokkeren. Sowieso kan ik de stofzuiger niet gebruiken.
    Mvg, Maurice Dedeurwaerder. Gesteld op 18-3-2022 om 00:03

    Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Miele Complete C3 - SGDP3 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Miele Complete C3 - SGDP3 in de taal/talen: Nederlands, Deutsch, English, Français, Italiano als bijlage per email.

De handleiding is 4,24 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info