Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/160
Pagina verder
fr - Consignes de sécurité et mises en garde
68
Modèles avec commande à distance ou poignée LED:
ne laissez pas les enfants jouer avec les piles.
Sécurité technique
Avant toute utilisation, vérifiez que l'aspirateur ou les ac-
cessoires ne présentent aucun dommage apparent. N'allu-
mez et n'utilisez jamais un aspirateur endommagé.
Comparez les données de raccordement indiquées sur
la plaque signalétique de l'appareil (tension et fréquence)
avec celles du réseau. Ces données doivent absolument
coïncider. L'aspirateur est conçu sans modification pour
des réseaux de 50Hz ou 60Hz.
La prise électrique doit être protégée par un fusible 10A
ou 16A.
Seul un raccordement de l'aspirateur au réseau élec-
trique public permet de garantir un fonctionnement sûr et
fiable de ce dernier.
Pendant la période de garantie, seul un service après-
vente agréé par le fabricant est habilité à réparer l'aspira-
teur, faute de quoi tout bénéfice de la garantie est perdu en
cas de panne ultérieure.
Ne vous servez pas du câble d'alimentation pour porter
l'aspirateur et ne tirez pas sur le câble pour débrancher la
prise. Ne tirez pas le câble sur des arêtes vives et ne le
coincez pas sous une porte! Evitez de rouler trop souvent
sur le câble. Le câble, la fiche et la prise risqueraient d'être
endommagés et de vous mettre en danger.
68

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

  • Na het vervangen van de stofzak kan ik de toegangsklep niet meer sluiten, ik hen al de instructies gevolgd maar het ding blijft geblokkeerd. Wat te doen, hoe werkt dat mechanisme eigenlijk en is er een ander middel om te deblokkeren. Sowieso kan ik de stofzuiger niet gebruiken.
    Mvg, Maurice Dedeurwaerder. Gesteld op 18-3-2022 om 00:03

    Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Miele Complete C3 - SGDP3 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Miele Complete C3 - SGDP3 in de taal/talen: Nederlands, Deutsch, English, Français, Italiano als bijlage per email.

De handleiding is 4,24 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info