Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/160
Pagina verder
de
18
Kurzzeitige Reinigung dieser Böden und
Saugen von Teppichen und Teppichbö-
den mit versenkten Borsten:
Drücken Sie die Fußtaste .
Wenn Ihnen die Schiebekraft der um-
schaltbaren Bodendüse zu hoch er-
scheint, so reduzieren Sie die Saug-
leistung, bis sich die Bodendüse
leicht schieben lässt (siehe Kapitel
„Gebrauch“, Abschnitt „Saugleistung
wählen“).
Verwendung der Intensivdüse SID
(je nach Modell)
Beachten Sie in erster Linie die Rei-
nigungs- und Pflegeanweisung Ihres
Bodenbelag-Herstellers.
Die Intensivdüse ist speziell für das
kurzzeitige Saugen von Teppichen und
Böden mit tiefen Fugen und Ritzen ge-
eignet.
Für den Dauereinsatz empfehlen wir
die Nutzung der umschaltbaren Bo-
dendüse.
Batterien in LED-Handgriff einlegen
(Abb. 10 + 11)
(je nach Modell)
Drehen Sie die Befestigungsschrau-
be der Abdeckung heraus.
Drücken Sie die beiden Entriege-
lungsflächen seitlich an der Abde-
ckung und entnehmen Sie die Abde-
ckung.
Entnehmen Sie den Batteriehalter
und setzen Sie die drei beiliegenden
Batterien ein. Achten Sie dabei auf
die Polarität.
Setzen Sie den Batteriehalter wieder
ein. Als Einführhilfe sind im Batterie-
fach und am Batteriehalter Pfeile an-
gebracht, die übereinstimmend in ei-
ne Richtung zeigen müssen.
Setzen Sie die Abdeckung wieder ein
und ziehen Sie die Befestigungs-
schraube fest.
Aktivierung der Abluftfilter-Wechsel-
anzeige timestrip® am Abluftfilter
Je nach Modell ist serienmäßig einer
der folgenden Abluftfilter eingesetzt
(Abb. 12).
a AirClean
b AirClean Plus 50 (hellblau)
c Silence AirClean 50 (grau)
d Active AirClean 50 (schwarz)
e HEPA AirClean 50 (weiß)
Wenn Ihr Staubsauger mit einem Abluft-
filter c, d oder e ausgestattet ist, so
müssen Sie die Abluftfilter-Wechselan-
zeige timestrip® aktivieren.
Drücken Sie die Entriegelungstaste in
der Griffmulde und klappen Sie den
Staubraumdeckel bis zum Einrasten
nach oben auf (Abb. 13).
Entfernen Sie den Hinweisstreifen
(Abb. 14).
Drücken Sie die Abluftfilter-Wechsel-
anzeige timestrip®(Abb. 15).
18

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

  • Na het vervangen van de stofzak kan ik de toegangsklep niet meer sluiten, ik hen al de instructies gevolgd maar het ding blijft geblokkeerd. Wat te doen, hoe werkt dat mechanisme eigenlijk en is er een ander middel om te deblokkeren. Sowieso kan ik de stofzuiger niet gebruiken.
    Mvg, Maurice Dedeurwaerder. Gesteld op 18-3-2022 om 00:03

    Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Miele Complete C3 - SGDP3 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Miele Complete C3 - SGDP3 in de taal/talen: Nederlands, Deutsch, English, Français, Italiano als bijlage per email.

De handleiding is 4,24 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info