Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/160
Pagina verder
de
16
Anmerkung zu den Europäi-
schen Verordnungen (EU) Nr.
665/2013 und (EU) Nr. 666/2013
Dieser Staubsauger ist ein Haushalts-
staubsauger und nach oben genannten
Verordnungen als Universalstaubsauger
eingestuft.
Diese Gebrauchsanweisung, das zum
Staubsauger zugehörige EU-Datenblatt
sowie das zugehörige Online-Energie-
effizienzlabel stehen zum Download auf
der Miele Internetseite unter www.mie-
le.com bereit.
Der im Datenblatt und auf dem Energie-
effizienzlabel genannte jährliche Ener-
gieverbrauch beschreibt den indikati-
ven, jährlichen Energieverbrauch (kWh
pro Jahr), basierend auf 50 Reinigungs-
vorgängen. Der tatsächliche Energiever-
brauch hängt davon ab, wie von dem
Staubsauger Gebrauch gemacht wird.
Alle in den oben genannten Verordnun-
gen durchzuführenden Prüfungen und
Berechnungen wurden nach den fol-
genden, jeweils gültigen, harmonisierten
Normen unter Berücksichtigung des zu
den Verordnungen veröffentlichten Leit-
fadens der Europäischen Kommission
aus September 2014 durchgeführt:
a) EN 60312-1 Vacuum cleaners for
household use - Part 1: Dry vacuum
cleaners - Methods for measuring the
performance
b) EN 60704-2-1 Household and similar
electrical appliances - Test code for the
determination of airborne acoustical
noise - Part 2-1: Particular requirements
for vacuum cleaners
c) EN 60335-2-2 Household and similar
electrical appliances - Safety - Part 2-2:
Particular requirements for vacuum
cleaner and water suction appliances
Nicht alle dem Staubsauger beiliegen-
den Bodendüsen und Saugzubehöre
sind für den in den Verordnungen be-
schriebenen Einsatz zur intensiven Rei-
nigung von Teppichen oder Hartböden
bestimmt. Folgende Bodendüsen und
Einstellungen wurden zur Ermittlung der
Werte verwendet:
Für die Energieverbräuche und die Rei-
nigungsklassen auf Teppich und Hart-
boden sowie den Geräuschwert auf
Teppich wurde die umschaltbare Bo-
dendüse mit versenkten Borsten ge-
nutzt (Drücken Sie die Fußtaste ).
Wenn Ihrem Staubsauger serienmäßig
eine Intensivdüse SID beiliegt, so wurde
diese Bodendüse zur Ermittlung der
Werte genutzt.
Wenn Ihrem Staubsauger serienmäßig
eine Ritzendüse SRD beiliegt, so wurde
diese, speziell für die Hartbodenreini-
gung entwickelte Bodendüse, zur Er-
mittlung der oben genannten Werte auf
Hartboden genutzt.
Die Angaben auf dem EU-Datenblatt
und dem Energieeffizienzlabel beziehen
sich ausschließlich auf die hier angege-
benen Kombinationen und Einstellun-
gen der Bodendüsen auf den unter-
schiedlichen Bodenbelägen.
Für alle Messungen wurden ausschließ-
lich Original Miele Staubbeutel, Motor-
schutzfilter und Abluftfilter verwendet.
16

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

  • Na het vervangen van de stofzak kan ik de toegangsklep niet meer sluiten, ik hen al de instructies gevolgd maar het ding blijft geblokkeerd. Wat te doen, hoe werkt dat mechanisme eigenlijk en is er een ander middel om te deblokkeren. Sowieso kan ik de stofzuiger niet gebruiken.
    Mvg, Maurice Dedeurwaerder. Gesteld op 18-3-2022 om 00:03

    Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Miele Complete C3 - SGDP3 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Miele Complete C3 - SGDP3 in de taal/talen: Nederlands, Deutsch, English, Français, Italiano als bijlage per email.

De handleiding is 4,24 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.



Info