Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
MAKING DRINKS
Making espresso or coee
ĺ Place a cup under the central spout.
ĺ Touch the arrow sensors until the coee
type you want is highlighted.
ĺ Now select the type of drink you want.
Espresso
Coee
Long coee
The coee or espresso will be dispensed into
the cup.
Preparing two portions
ĺ Touch .
ĺ Now select the type of drink you want.
Two portions of the desired drink will be
dispensed from the central spout.
Cancelling preparation
Drink preparation can be cancelled while
"Stop" is showing in the display.
ĺ Touch the OK sensor.
The first of two portions can be stopped by
touching the OK sensor once. Both portions
can be cancelled by pressing the OK sensor
for longer.
Preparing hot milk, milk froth and
cappuccino
Ĝ
Danger of burning and scalding on the
steam valve.
Steam and water produced are very hot.
Valve
Spout
Turn the valve clockwise or anti-clockwise so
that it is at one of the symbols. Do not set
the valve between the symbols two settings
as this will cause the milk to sputter.
} Hot milk
(turn the valve anti-clockwise)
Milk froth
(turn the valve clockwise)
Milk can be frothed or dispensed straight
into a cup, or heated or frothed into the
cappuccinatore jug first and then poured
manually into the cup. The spout must be
pushed in or pulled out:
H
Milk spout pushed in
Milk will be frothed and dispensed directly
into the cup
(Fill with milk up to max. upper mark)
|
Milk spout pulled out
Milk will be frothed in the cappuccinatore
jug.
(Fill with milk up to max. lower mark)
Frothing milk
ĺ Push the milk spout in for dipsensing
frothed milk directly into the cup or pull
the milk spout out for frothing milk in the
cappuccinatore jug. Fill with cold milk to
the upper or lower mark as required and
replace the lid.
ĺ Turn the valve fully to the right to {.
ĺ Place the cappuccinatore in the inset of
the drip tray and place a cappuccino cup
under the central spout. Push the steam
valve down slowly and carefully to connect
it to the cappuccinatore.
ĺ When you have sucient froth push the
steam valve up again.
Preparing hot milk
ĺ Push the milk spout in for dipsensing
heated milk directly into the cup or pull
the milk spout out for heating milk in the
cappuccinatore jug. Fill with cold milk to
the upper or lower mark as required and
replace the lid.
ĺ Turn the valve fully to the left to }.
ĺ Place the cappuccinatore in the inset of
the drip tray and push the steam valve
down slowly and carefully to connect it to
the cappuccinatore.
ĺ When the milk is hot enough push the
steam valve back up again.
Tip: Heating the milk in the cappuccinatore
jug gives you hotter milk.
CONTROLS AND DISPLAY
GUIDE TO THE MACHINE / PREPARING FOR USE
M.-Nr. 09 550 160/ 00
Cleaning and care
Controls and displayImportant information
On/O sensor
For switching the coee machine on and o
Profiles
For saving and editing profiles
Two portions
For making two portions of a drink
Drink sensors For making
Espresso
Coee
Long coee
Display Shows information about the current action
or status
Settings
For altering settings, displaying information or
checking which settings are currently active.
"Back"
For returning to the previous menu, cancelling
unwanted actions
Arrow sensors
For displaying further options and highlighting
a selection
OK sensor For confirming display messages and saving
settings
Maintenance
For calling up the maintenance programme
Exterior view
a Controls and display
b Handle
c Plastic grille
d Metal drip tray cover
e Central spout
f Inset for Cappucinatore
g Steam valve
Interior view
h Capsule plate
i Brew unit
j Capsule carousel
k Carousel runners
l Water container
m Drip tray with grid
n Waste container
o Central spout cover
p Drip catcher
Filling the water container
Change the water every day to
prevent a build-up of bacteria.
Only use cold, fresh tap water to
fill the water container.
ĺ Open the front of the machine
and remove the water
container.
ĺ Fill the water container with
fresh, cold tap water up to the
"Max." mark.
Filling the machine with
coee capsules
Warning. Do not put anything
other than Nespresso coee
capsules in the capsule carousel.
So that you can select the
dierent types of coee from the
display, make sure that you fill the
chambers with capsules of the
appropriate coee type.
If you are using dierent types of
coee, make sure you re-allocate
the chambers.
ĺ Pull the carousel runners out.
ĺ Place the capsules into the
chambers of the capsule
carousel correctly with the foil
facing downwards.
Operation
You are in the drinks menu when the
display shows:
To make a drink, touch one of the sensors.
Calling up and navigating in a menu
To call up a menu, touch the relevant
sensor.
The arrow sensors are used to display
further options.
The setting which is currently selected will
have a tick beside it.
To select a setting use the arrow sensors
until the setting you want is highlighted.
Touch the OK sensor to confirm your
selection.
Exiting a menu or cancelling an action
To exit the current menu, touch "Back" .
If none of the sensors have been touched
for a while, the coee machine will revert
to the drinks menu.
Please observe the detailed information on cleaning and care in the operating
instructions. Clean the coee machine every day after use.
Recommended
frequency
What do I have to do?
After dispensing milk,
if it is going to be more
than an hour until milk is
dispensed again
Rinse the lid of the cappuccinatore
Every day
(usually at the end of the
day, before the machine
is switched o)
Clean the cappuccinatore
Clean the water container
Clean the waste container
Clean the drip tray
Clean the grille and the drip tray cover
Once a week
(or more often if needed)
Clean the central spout cover
Clean the capsule carousel and carousel runners
Clean the small drip catcher inside the front of the
machine
Clean the inside of the machine
Clean the steam valve
Clean the front of the machine (especially straight after
descaling)
Once a month
Clean the capsule plate (with a cleaning tablet)
After approx. 15,000
drinks have been
dispensed
Replace the capsule hopper
Depending on the
hardness of the water
Descale the machine
The following items are not dishwasher safe:
Capsule plate
Plastic grille
Capsule carousel and carousel runners
All other removable components of the coee machine are dishwasher safe.
Before using for the first time
Ĝ
The coee machine must be
correctly installed and connected before
it is used for the first time. Please
see the Operating and installation
instructions for more information.
ĺ Before filling the coee machine
with water and coee capsules,
clean the coee machine and the
cappuccinatore thoroughly.
ĺ Please see "Before using for the first
time" in the Operating and installation
instructions.
Water hardness
Set the water hardness level on the
coee machine to the water hardness
level for the local area to ensure that the
machine functions correctly and is not
damaged.
See the Operating and installation
instructions for more information.
Accessories supplied
Cappuccinatore
glass jug for making hot milk and milk
froth
Descaling funnel (red)
Descaling tablets (Starter set)
Cleaning tablets (Starter set)
Maintenance tool for changing the
capsule hopper and releasing the
steam valve
CVA 6431 en – GB 16/13
Making drinksPreparing for use
Guide to the machine
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Machine niet meer te ontkalken hij geeft wel aan hoe alles moet maar vraagt almaar hetzelfde
  Open ventiel gooi opvangschaal leeg enz Gesteld op 2-11-2021 om 10:53

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Beste , heb iedere keer F 73 wat kan ik daar aan doen ?? Gesteld op 15-9-2020 om 10:52

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Bij het zetten van nespresso koffie krijgt de eerste kop koffie eerst warm water in het kopje. De daarop volgende kopjes worden wel goed gezet. De mooie schuimlaag is daardoor veel minder mooi bij het eerste kopje. Ooorzaak? Gesteld op 1-1-2020 om 09:57

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Perferator is niet te verwijderen
  Zit ontzettend vast
  Iemand een idee hoel los te krijgen Gesteld op 30-10-2018 om 20:26

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • zelf ook bij mij paar x gebeurd. Stekker uit alles schonmaken en terugplaatsen paar minutjes wachten en weer aanzetten. Bij mij ging het goed Geantwoord op 19-12-2018 om 17:50

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • De capsule zat vast en deze kon slechts met veel moeite verwijderd worden. De perforator zat muurvast en ook de slede kon niet verwijderd worden. Met heel moeite toch voor elkaar gekregen. Het witte palletje war eruit gevallen en er ook weer ingekregen, maar...... Alles werkt weer, maar nu worden de capsules aan de onderzijde niet meer geperforeerd. Dus, we krijgen alleen heet water. De capsule wordt wel netjes getransporteerd en ook afgevoerd naar het afvalbakken. Wat is er aan de hand? Gesteld op 25-12-2016 om 12:50

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Bij het verwijderen van de capsule is er een hard wit haaks onderdeeltje waarmee waarschijnlijk de capsule in de perforator geduwd wordt losgekomen. Waar moet deze terug geplaatst worden?
  Bij voorbaat dank
  Christine van Beijsterveldt
  christine_van_beijsterveldt@hotmail.com Gesteld op 20-8-2014 om 09:19

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Dag Christine, weet je het antwoord al op je vraag over dat witte stukje dat loskomt bij verwijderen vastgelopen capsule? Ik heb dit probleem ook en kom er ook niet uit.
   Groet, Patrick
   Patrick@amstelburght.nl Geantwoord op 10-5-2016 om 20:35

   Waardeer dit antwoord (2)Misbruik melden
 • Het apparaat geef foutmelding aan fout f72 Gesteld op 29-7-2014 om 19:32

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Kan de Miele nespresso inbouw direct op het water worden aangesloten? Gesteld op 4-6-2014 om 16:21

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Miele CVA 6431 Nespresso bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Miele CVA 6431 Nespresso in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 1,8 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Miele CVA 6431 Nespresso

Miele CVA 6431 Nespresso Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 76 pagina's

Miele CVA 6431 Nespresso Snelstart handleiding - Deutsch - 2 pagina's

Miele CVA 6431 Nespresso Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 76 pagina's

Miele CVA 6431 Nespresso Gebruiksaanwijzing - English - 76 pagina's

Miele CVA 6431 Nespresso Gebruiksaanwijzing - Français - 80 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info