Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/80
Pagina verder
Was tun, wenn ...
66
Problem Ursache und Behebung
Die Abtropfschale oder
der Satzbehälter ist zu
voll oder läuft über, ob-
wohl die Abtropfschale
und der Satzbehälter
nach jeder Aufforde-
rung im Display geleert
wurden.
Dies ist keine Störung.
Wahrscheinlich wurden die Abtropfschale und der
Satzbehälter herausgezogen oder die Gerätetür geöff-
net, ohne dass die Abtropfschale und der Satzbehäl-
ter geleert wurden. Beim Herausziehen der Abtropf-
schale oder dem Öffnen der Gerätetür wird der inter-
ne Zähler für das Leeren der Abtropfschale und des
Satzbehälters zurückgesetzt.
Ziehen Sie die Abtropfschale mit dem Satzbehälter
heraus und leeren Sie diese gegebenenfalls.
Obwohl der Bohnenbe-
hälter gerade gefüllt
wurde, erscheint die
Meldung Bohnenbehälter
füllen.
Dies ist keine Störung.
Bestätigen Sie die Meldung mitOK.
Es rutschen nicht genügend Kaffeebohnen ins Mahl-
werk. Verwenden Sie eine dunkle Röstung?
Sehr dunkel geröstete Kaffeebohnen sind oft ölig.
Diese Fette können sich an den Wänden des Bohnen-
behälters ablagern und den Bohnenfluss behindern.
Bereiten Sie ein Kaffeegetränk zu und beobachten
Sie, ob die Kaffeebohnen im Bohnenbehälter nach
rutschen.
Reinigen Sie den Bohnenbehälter häufiger, wenn
Sie sehr dunkle, ölige Kaffeeröstungen verwenden.
Probieren Sie eventuell eine andere Kaffeesorte, die
weniger ölig ist.
Der Kaffeevollautomat
spült nicht beim Ein-
schalten.
Dies ist keine Störung.
Wenn der Kaffeevollautomat bereits Betriebstempe-
ratur hat, werden die Leitungen beim Einschalten
nicht gespült.
66

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

  • Ons koffieapparaat van miele ( type CM 5400 ) blijft in de modus opwarmfase steken en zegt telkens 'vul het waterreservoir en plaats het terug'. Wat kan ik doen? Gesteld op 26-2-2021 om 17:39

    Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Miele CM5400 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Miele CM5400 in de taal/talen: Deutsch als bijlage per email.

De handleiding is 2,25 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Miele CM5400

Miele CM5400 Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 80 pagina's

Miele CM5400 Snelstart handleiding - Nederlands, Deutsch - 2 pagina's

Miele CM5400 Snelstart handleiding - English - 2 pagina's

Miele CM5400 Snelstart handleiding - Français - 2 pagina's

Miele CM5400 Snelstart handleiding - Italiano - 2 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info