Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/80
Pagina verder
Sicherheitshinweise und Warnungen
12
Sachgemäßer Gebrauch
Verbrennungs- und Verbrühungsgefahr an den Ausläufen.
Die austretenden Flüssigkeiten und der Dampf sind sehr heiß.
Halten Sie keine Körperteile unter die Ausläufe, wenn heiße Flüs-
sigkeiten oder Dampf austreten.
Berühren Sie keine heißen Teile.
Die Düsen können heiße Flüssigkeit oder Dampf verspritzen. Ach-
ten Sie deshalb darauf, dass der Zentralauslauf sauber ist und kor-
rekt montiert wird.
Auch das Wasser in der Abtropfschale kann sehr heiß sein. Leeren
Sie die Abtropfschale vorsichtig.
Beachten Sie Folgendes zum verwendeten Wasser:
Die Wasserqualität muss der Trinkwasserverordnung des jeweili-
gen Landes entsprechen, in dem der Kaffeevollautomat betrieben
wird.
Füllen Sie ausschließlich kaltes und frisches Trinkwasser in den
Wassertank. Warmes oder heißes Wasser oder andere Flüssigkei-
ten können den Kaffeevollautomaten beschädigen.
Wechseln Sie das Wasser täglich, um Keimbildung vorzubeugen.
Verwenden Sie kein Wasser, das mit Kohlensäure versetzt ist.
Füllen Sie ausschließlich geröstete Kaffeebohnen in den Bohnen-
behälter. Füllen Sie keine mit Zusatzstoffen behandelten Kaffeeboh-
nen oder gemahlenen Kaffee in den Bohnenbehälter.
Füllen Sie keine Flüssigkeiten in den Bohnenbehälter.
Verwenden Sie keinen Rohkaffee (grüne, ungeröstete Kaffeeboh-
nen) oder Kaffeemischungen, die Rohkaffee enthalten. Rohkaffee-
bohnen sind sehr hart und enthalten noch eine Restfeuchtigkeit. Das
Mahlwerk des Kaffeevollautomaten kann bereits beim ersten Mahlen
beschädigt werden.
12

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

  • Ons koffieapparaat van miele ( type CM 5400 ) blijft in de modus opwarmfase steken en zegt telkens 'vul het waterreservoir en plaats het terug'. Wat kan ik doen? Gesteld op 26-2-2021 om 17:39

    Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Miele CM5400 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Miele CM5400 in de taal/talen: Deutsch als bijlage per email.

De handleiding is 2,25 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Miele CM5400

Miele CM5400 Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 80 pagina's

Miele CM5400 Snelstart handleiding - Nederlands, Deutsch - 2 pagina's

Miele CM5400 Snelstart handleiding - English - 2 pagina's

Miele CM5400 Snelstart handleiding - Français - 2 pagina's

Miele CM5400 Snelstart handleiding - Italiano - 2 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info