Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/80
Pagina verder
Reiniging en onderhoud
50
Melkleiding
Reinig de melkleidingen zorgvul-
dig en regelmatig. Melk bevat van
nature kiemen (micro-organismen)
die zich bij onvoldoende reiniging
vermeerderen. Verontreinigingen in
het apparaat kunnen schadelijk zijn
voor de gezondheid.
De melkleiding van de automaat moet
ongeveer eens per 5dagen worden ge-
reinigd.
U kunt de melkleiding op twee manie-
ren reinigen:
U kunt de koffie-uitloop met de geïn-
tegreerde cappuccinatore verwijde-
ren, uit elkaar halen en in de afwas-
automaat reinigen of handmatig met
warm water en afwasmiddel (zie
"Koffie-uitloop met geïntegreerde
cappuccinatore").
Of u reinigt de melkleiding met het
onderhoudsprogramma Melkleiding rei-
nigen met een reinigingsmiddel voor
melkleidingen (zie "Onderhoudspro-
gramma's – "Melkleiding reinigen").
Tip: Wij adviseren u naast de gehan-
teerde wekelijkse reiniging de andere
reinigingsmogelijkheid eens per maand
uit te voeren. Als u bijvoorbeeld weke-
lijks handmatig reinigt, zou u eens per
maand ook het onderhoudsprogramma
Melkleiding reinigen moeten uitvoeren.
Door deze combinatie wordt de melklei-
ding optimaal gereinigd.
Bonenreservoir en koffietrech-
ter
Letselrisico bij de koffiemolen!
Trek de stekker uit de contactdoos,
voordat u het bonenreservoir reinigt.
U maakt het apparaat zo spannings-
vrij.
Koffiebonen bevatten vetten die op de
wanden van het bonenreservoir worden
afgezet, waardoor de doorstroming van
de koffiebonen kan worden beïnvloed.
Reinig het bonenreservoir daarom re-
gelmatig met een zachte doek.
Open het bonenreservoir.
Verwijder de aanwezige koffiebonen.
Reinig het bonenreservoir met een
droge, zachte doek.
U kunt nu weer koffiebonen in het bo-
nenreservoir doen.
Reinig zo nodig de koffietrechter voor
gemalen koffie:
Open de koffietrechter en verwijder
de aanwezige poederresten.
Tip: Gebruik een stofzuiger om koffie-
resten uit het bonenreservoir en de kof-
fietrechter te verwijderen.
50

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

  • Ons koffieapparaat van miele ( type CM 5400 ) blijft in de modus opwarmfase steken en zegt telkens 'vul het waterreservoir en plaats het terug'. Wat kan ik doen? Gesteld op 26-2-2021 om 17:39

    Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Miele CM5400 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Miele CM5400 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 2,37 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Miele CM5400

Miele CM5400 Snelstart handleiding - Nederlands - 2 pagina's

Miele CM5400 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 80 pagina's

Miele CM5400 Snelstart handleiding - Deutsch - 2 pagina's

Miele CM5400 Snelstart handleiding - English - 2 pagina's

Miele CM5400 Snelstart handleiding - Français - 2 pagina's

Miele CM5400 Snelstart handleiding - Italiano - 2 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info