Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/68
Pagina verder
DE
Temperatur-Wahltaste
20 - 23 - 26 - 29 - 32 - 35 - 38 -
39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 -
46 - 47 - 48 °C
Display (Temperatur /Timer/ Restlaufzeit)
Ein/Aus-Taste
Timer (einstellbar)
20 - 30 - 40 - 50 - 60 Min.
Start/Stop-Taste Sprudel, Vibration
und Rotlicht
Maximale Einfüllhöhe
Herausnehmbare Massagerollen
Luftdüsen
Rotlicht
Heizelement
Vibro-Massagenoppen
Zentrale Rolleneinheit
GB
Temperature selection button
20 - 23 - 26 - 29 - 32 - 35 - 38 -
39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 -
46 - 47 - 48 °C
Display (temperature /timer/ remaining time)
On/Off button
Timer (adjustable)
20 - 30 - 40 - 50 - 60 min
Start/Stop button for air jet, vibration
and red light
Maximum filling height
Removable massager roll
Air nozzles
Red light
Heating element
Vibrating massage nipples
Central roll unit
FR
Touche de sélection de la température
20 - 23 - 26 - 29 - 32 - 35 - 38 -
39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 -
46 - 47 - 48 °C
Affichage (Température /minuterie/
durée restante)
Touche Marche/Arrêt
Minuterie (réglable)
20 - 30 - 40 - 50 - 60 minutes
Touche Marche/Arrêt bulles, vibration
et lampe à rouges
Hauteur de remplissage maximale
Rouleaux de massage amovibles
Buses d'air
Lumière rouge
Élément de chauffage
Doigts de massage vibrants
Unité centrale des rouleaux
IT
Tasto di selezione temperatura
20 - 23 - 26 - 29 - 32 - 35 - 38 -
39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 -
46 - 47 - 48 °C
Display (Temperatura/Timer/Tempo residuo)
Tasto On/Off
Timer (impostabile)
20 - 30 - 40 - 50 - 60 min.
Tasto Start/Stop per getto d’acqua,
vibromassaggio e luce rossa
Indicatore del livello massimo di riempimento
Rulli di massaggio estraibili
Diffusori d’aria
Luce rossa
Elemento riscaldante
Pomelli per il vibromassaggio
Unità rulli centrale
88378_FS885_West_Final_22082013.qxd:Fußsprudelbad 22.08.2013 17:11 Uhr Seite 4
4

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Met welke knop gaan de vier binnenste massagerollers en de twee oranje rollers bewegen Gesteld op 2-12-2015 om 17:15

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Hallo ,

   Ook ik ben erg benieuwd naar hoe deze aangaan ik heb mezelf al suf gezocht naar hoe het werkt. Heeft u het antwoord al gevonden ondertussen ?
   Groetjes Geantwoord op 12-4-2017 om 11:38

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Medisana 88378 - FS 885 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Medisana 88378 - FS 885 in de taal/talen: Nederlands, Deutsch, English, Français, Italiano, Português, Espanol, Svenska, Suomi als bijlage per email.

De handleiding is 1,23 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info