Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/57
Pagina verder
脚踏控制器 STOMPWARE PEDL-90008(可选)(续上) 备注
数字显示器
调用脚踏开关预设时,数字显示器 (3)
指示所按下的脚踏开关的编号。
如果已调用了通道预设,数字显示器 (3)
将继续显示空白。
当通道预设或脚踏开关预设变更时,数字
显示器 (3) 将开始闪烁。当脚踏开关预设
变更后,脚踏开关上将闪烁相关数字,当
通道预设变更时,脚踏开关上将闪烁 "-"
符号。
调谐器
可以通过两种方式进入调谐器:
MG15CFX MG30CFX
通过同时按下前面板上的打拍开关 (10)
储存开关 (12) 或将调谐器分配给脚踏开
关。注:在出厂重置 / 首次接通电源时,
调谐器已被分配给脚踏开关 4 号。
或通过将调谐器分配给脚踏开关。分配的
操作步骤与其他开关储存操作步骤相同。
如需将调谐器分配给脚踏开关,请按住打
拍开关 (10) 和储存开关 (12),然后按下
您所选择的希望将调谐器分配至的脚踏开
关。数字显示器 (3) 将显示已成功对脚踏
开关进行了分配。此时即可释放脚踏开关
和前面板开关。
MG50CFX
通过同时按下前面板上的阻尼开关 (17)
储存开关 (19) 或将调谐器分配给脚踏开
关。注:在出厂重置 / 首次接通电源时,
调谐器已被分配给脚踏开关 4 号。
将调谐器分配给脚踏开关的操作步骤与其
他开关储存操作步骤相同。如需将调谐器
分配给脚踏开关,请按住阻尼开关 (17)
储存开关 (19),然后按下您所选择的希望
将调谐器分配至的脚踏开关。数字显示器
(3) 将显示已成功对脚踏开关进行了分配。
此时即可释放脚踏开关和前面板开关。
适用于所有放大器
在进入调谐器模式均会静音,同时清音 /
CRUNCH (3) 和过载 1 / 过载 2 (5) 开关
指示灯发亮(黄色)。
数字显示器 (3) 显示当前正在演奏的最接
近音符。如果当前最接近的音符为
,则
会在右下角显示指示点。
LED 状态面板 (2) 用于显示当前演奏的音
符与最接近的音符相距多远。中间的效果
状态 LED 指示灯发亮时,表示调谐正确,
两边的指示灯分别表示大于或小于正确值
50 音分之内的范围。
如需退出调谐器,请按任何脚踏开关,放
大器即会退出调谐器,并返回至进入调谐
器之前的设置。
简体中文 简体中文
55

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Marshall MG50FX Gold bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Marshall MG50FX Gold in de taal/talen: Deutsch, English, Français, Espanol als bijlage per email.

De handleiding is 3,89 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info