Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/21
Pagina verder
DÉPANNAGE
019.
PROBLÈME CAUSE ACTION
La connexion
Bluetooth
S’INTERROMPT
Les deux appareils
Bluetooth sont trop
éloignés ou la connexion
est affectée par des
obstacles.
Rapprochez les appareils
de manière à ce que moins
de 10mètres les séparent,
sans obstacles tels que
des murs ou des portes.
L’enceinte Acton II est
entourée d’un champ
électrique puissant.
Des objets tels que
les fours micro-ondes,
les adaptateurs de
réseau sans fil, les
lumières fluorescentes
et les cuisinières à
gaz utilisent la même
gamme de fréquences
que l’appareil Bluetooth.
Cela peut entraîner des
perturbations électriques.
IL Y A UN
GRÉSILLEMENT
L’amplificateur se coupe,
car sa puissance de sortie
est dépassée.
Diminuez le volume sur
votre source audio.
Baissez le volume ou les
basses sur l’enceinte
Acton II.
LE SON PRÉSENTE
UNE DISTORSION
Le volume est trop élevé
sur la source audio.
Baissez le volume
d'écoute sur la source
audio.
La diffusion audio ou
le fichier son est de
mauvaise qualité.
Essayez un autre fichier
son ou un autre lecteur de
musique.
Le volume est trop élevé
sur l’enceinte Acton II
Baissez le volume sur
l’enceinte.
Trop de basses/aigus sur
l’enceinte.
Baissez les basses/aigus
sur l’enceinte.
19

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Marshall Acton II Bluetooth bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Marshall Acton II Bluetooth in de taal/talen: Français als bijlage per email.

De handleiding is 0,62 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info