Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/22
Pagina verder
021.
PROBLEMLÖSUNG
HINWEISE:
EIN BLUETOOTH-GERÄT KÖNNTE, JE NACH EINSATZ, KLANGBEZOGENE ODER TECHNISCHE STÖRUNGEN IN DEN FOLGENDEN FÄLLEN
VERURSACHEN:
WENN EIN TEIL DES GEHÄUSES MIT DEM EMPFANGS-/ÜBERTRAGUNGSSYSTEM FÜR DAS BLUETOOTH-GERÄT ODER DEN ACTONII
IN KONTAKT IST.
ÜBERTRAGUNGSSCHWANKUNGEN AUFGRUND VON HINDERNISSEN IN FORM VON WÄNDEN, ECKEN USW.
EXPOSITION GEGENÜBER ELEKTRISCHEN STÖRUNGEN VON GERÄTEN IM SELBEN FREQUENZBAND, Z.B. MEDIZINISCHE GERÄTE,
MIKROWELLENGERÄTE UND DRAHTLOSE NETZWERKE.
DIESES KABELLOSE GERÄT KANN WÄHREND DER VERWENDUNG ELEKTRISCHE STÖRUNGEN VERURSACHEN.
PROBLEM URSACHE MASSNAHME
DER KLANG IST
VERZERRT
Die Lautstärke ist an
der Audioquelle zu hoch
eingestellt.
Drehen Sie die
Wiedergabelautstärke an
der Audioquelle zurück.
Der Audiostream oder
die Audiodatei ist von
schlechter Qualität.
Probieren Sie es mit einer
anderen Audiodatei oder
einem anderen Musik-
Player.
Die Lautstärke auf dem
ActonII ist zu hoch
eingestellt.
Verringern Sie die
Lautstärke am
Lautsprecher.
Zu viele Bässe/Höhen auf
dem Lautsprecher.
Verringern Sie die Bässe/
Höhen am Lautsprecher.
ERRATISCHE
LEISTUNG
Interferenzen von einem
anderen elektronischen
Gerät.
Bewegen Sie den ActonII
an einen anderen Ort.
Schalten Sie das störende
elektronische Gerät aus
oder entfernen Sie es aus
der Reichweite.
21

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Marshall Acton II Bluetooth bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Marshall Acton II Bluetooth in de taal/talen: Deutsch als bijlage per email.

De handleiding is 0,62 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info