Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/24
Pagina verder
Gebruik richtlijnen
Wel:
Schakel het product uit met de hoofdschakelaar voordat u het reinigt.
Gebruik een zachte vochtige doek met een zacht schoonmaakmiddel om de behuizing te reinigen
Trek de stekker uit het stopcontact indien het apparaat niet wordt gebruikt gedurende langere tijd
Niet:
Zorg ervoor dat de sleuven en openingen die voorzien zijn voor de ventilatie van het apparaat niet
worden geblokkeerd.
Plaats het apparaat niet in direct zonlicht.
Gebruik geen schuurmiddelen, boenwas, of oplosmiddelen om het apparaat te reinigen.
Gebruik het apparaat niet in de volgende omstandigheden:
- Extreem koude, warme of vochtige omgeving.
- In plaatsen die sterk onderhevig zijn aan stof en vuil.
- In de nabijheid van apparaten die een sterk magnetisch veld genereren.
Veiligheidsmaatregelen
Volg alle waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en onderhoudsaanwijzingen in deze
gebruikshandleiding om de levensduur van uw apparaat te optimaliseren.
Opgelet- Kijk niet in de lens. Het heldere licht kan pijn doen aan uw ogen.
Opgelet- Zorg ervoor dat dit apparaat niet wordt blootgesteld aan regen of vochtigheid om het risico op
brand of elektrische schokken te voorkomen.
Opgelet- Probeer het product niet te openen of te demonteren aangezien dit elektrische schokken kan
veroorzaken.
Opgelet- Laat het apparaat afkoelen wanneer u de lamp vervangt, en volg alle instructies voor het
vervangen.
Opgelet- Dit product detecteert zelf de toestand van de lamp. Zorg ervoor dat u de lamp vervangt
wanneer de lichtopbrengst minder wordt.
Opgelet- Laat de koelventilator 10 minuten draaien voordat u het apparaat uitschakelt..
Opgelet- Schakel eerst de projector in en selecteer daarna de signaalbronnen.
Opgelet- Neem de lenskap weg wanneer de projector wordt gebruikt.
• De werking van de afstandsbediening kan worden verstoord door een obstakel tussen
afstandsbediening en afstandsbedieningsensor.
• Bij fel licht zoals bijvoorbeeld een fluorescentielamp of direct zonnelicht kan de werking eveneens zijn
verstoord.
• Ook het gebruik van een TV met hetzelfde type infrarood afstandsbediening in dezelfde richting kan
problemen geven.• Voor een efficiënte werking bedraagt de maximum afstand tussen afstandsbediening
en afstandsbedieningsensor 7 meter.
Producteigenschappen
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Marquant mmb-1 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Marquant mmb-1 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 4,82 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info