Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/11
Pagina verder
1
BASISAANSLUITINGEN
BASISBEDIENING
GEAVANCEERDE
BEDIENING
OPLOSSEN VAN
PROBLEMEN
OVERIGE
NAAMEN EN
FUNCTIES
NEDERLANDS
INHOUDSOPGAVE
INLEIDING ..............................................1
CONTROLE VAN DE ACCESSOIRES ..............................1
INHOUDSOPGAVE ................................1
KENMERKEN .........................................2
VÓÓR HET GEBRUIK ...........................2
NAAMEN EN FUNCTIES .......................3
VOORPANEEL ...................................................................3
FL DISPLAY ........................................................................3
ACHTERPANEEL ...............................................................4
BASISAANSLUITINGEN .......................4
AANSLUITEN VAN DE VERSTERKER .............................4
AANSLUITEN VAN DE ANTENNEAANSLUITINGEN .......5
HET NETSNOER AANSLUITEN ........................................5
BASISBEDIENING .................................6
HET APPARAAT INSCHAKELEN ......................................6
LUISTEREN NAAR DE TUNER .........................................6
AUTOMATISCH AFSTEMMEN ..........................................6
HANDMATIG AFSTEMMEN...............................................6
(FM-) AFSTEMFUNCTIE (AUTO STEREO OF MONO) ...6
GEAVANCEERDE BEDIENING .............6
VOORKEURZENDERGEHEUGEN ...................................6
RDS-BETRIEB ....................................................................8
OVERIGE BEDIENING ......................................................8
BEDIENING MET DE AFSTANDSBEDIENING .................9
OPLOSSEN VAN PROBLEMEN ...........10
VOORPANEEL (TOETS) VERGRENDELING
VAN HET APPARAAT .......................................................10
ALGEMENE STORINGEN ...............................................10
TERUGSTELLEN VAN HET APPARAAT.........................10
OVERIGE ..............................................11
TECHNISCHE GEGEVENS .............................................11
REINIGEN VAN DE BUITENPANELEN
VAN HET APPARAAT .......................................................11
REPARATIES .................................................................... 11
INLEIDING
Hartelijk dank voor uw aankoop van de Marantz ST6003-tuner.
Deze opmerkelijke component is gemaakt om u gedurende vele jaren te laten luisterplezier te geven.
Neem a.u.b. enkele minuten de tijd om deze gebruiksaanwijzing grondig door te lezen alvorens de ST6003.
aan te sluiten en te bedienen.
Aangezien vele aansluitingen en confi guraties mogelijk zijn, nodigen wij u uit uw specifi eke systeemopstelling
te bespreken met uw erkende Marantz-dealer.
Audio-aansluitsnoer
Gebruiksaanwijzing
AM-raamantenne
FM-antenne
Netsnoer
Aansluitsnoer voor de afstandsbediening
CONTROLE VAN DE ACCESSOIRES
Controleer vóór het gebruik of alle onderstaande accessoires in de verpakkingsdoos zijn meegeleverd.
RECYCLING VAN APPARATUUR EN
VERPAKKINGSMATERIAAL
De verpakking van dit product is geschikt voor
recycling. Dit product en de accessoires, als
geheel verpakt, zijn het relevante product volgens
de WEEE-richtlijn, behalve de batterijen.
Gooi materialen bij het afval volgens de
gemeentelijke voorschriften voor recycling.
Gooi dit apparaat bij het afval volgens de
gemeentelijke wetten of voorschriften.
Batterijen mogen nooit bij het normale afval en
mogen nooit worden verbrand, maar moeten
worden weggegooid volgens de gemeentelijke
voorschriften voor chemisch afval.
ST6003_N_04_Ndl.indb 1ST6003_N_04_Ndl.indb 1 08.6.26 2:40:19 PM08.6.26 2:40:19 PM
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Marantz st6003 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Marantz st6003 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 1,34 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info