Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/48
Pagina verder
1
NEDERLANDS
INHOUDSOPGAVE
EENVOUDIG INSTELLEN ...................32
BASISBEDIENING(WEERGEVEN) ..... 33
EEN INGANGSBRON KIEZEN ........................................33
DE SURROUNDFUNCTIE KIEZEN .................................33
NACHTFUNCTIE ..............................................................33
HET HOOFDVOLUMENIVEAU INSTELLEN ..................33
DE KLANKREGELING (HOGE- EN LAGETONEN)
INSTELLEN ......................................................................33
HET GELUID TIJDELIJK UITSCHAKELEN .....................33
DE SLAAPTIMER GEBRUIKEN ......................................33
VIDEOCONVERSIE .........................................................34
SURROUNDFUNCTIE .........................35
OVERIGE FUNCTIES ...........................38
DISPLAYFUNCTIE ...........................................................38
EEN ANALOGE BRON OPNEMEN .................................38
ANALOGE AUDIO-INVOER OF DIGITALE
AUDIO-INVOER KIEZEN .................................................38
LUISTEREN MET EEN HOOFDTELEFOON ..................39
DOLBY HEADPHONE-FUNCTIE ....................................39
DEMPING VAN HET ANALOGE INGANGSSIGNAAL ....39
SPEAKER A/B ..................................................................39
7.1-KANALEN INVOER ....................................................39
AUX2-INGANGSAANSLUITINGEN .................................40
HT-EQ (THUISBIOSCOOP-TOONGENERATOR) ..........40
AUTOMATISCH TV IN-/UITSCHAKELFUNCTIE ............40
VIDEO AAN/UIT ................................................................40
LIP.SYNC (Alleen SR5002) ..............................................40
BASISBEDIENING (TUNER) ...............41
LUISTEREN NAAR DE TUNER .......................................41
VOORKEURZENDERGEHEUGEN .................................41
RDS GEBRUIKEN ............................................................43
MULTIROOM-SYSTEEM (Alleen
SR5002) ...........................................44
MULTIROOM-WEERGAVE MET BEHULP VAN DE
MULTIROOM-UITGANGSAANSLUITINGEN ..................44
MULTIROOM-WEERGAVE MET BEHULP VAN DE
MULTIROOM-LUIDSPREKERUITGANGSAANSLUITING
EN .....................................................................................44
SURROUNDLUIDSPREKERSYSTEEM B
(Alleen SR4002) ..............................45
WEERGAVE IN EEN ANDER VERTREK MET BEHULP
VAN DE S(SURROUND) SPEAKER B AANSLUITINGEN
...45
OPLOSSEN VAN PROBLEMEN .........46
HDMI .................................................................................47
TECHNISCHE GEGEVENS .................48
INLEIDING ..............................................1
CONTROLE VAN DE ACCESSOIRES ..............................1
RECYCLING VAN APPARATUUR EN
VERPAKKINGSMATERIAAL ..............................................1
INHOUDSOPGAVE ................................1
EIGENSCHAPPEN .................................2
BESCHRIJVING .................................................................2
VÓÓR HET GEBRUIK ...........................4
AFSTANDSBEDIENING ..................................................... 4
NAAMEN EN FUNCTIES .......................5
VOORPANEEL (SR4002) ...................................................5
VOORPANEEL (SR5002) ...................................................5
FL DISPLAY EN AANDUIDINGEN .....................................7
ACHTERPANEEL (SR4002) ..............................................8
ACHTERPANEEL (SR5002) ..............................................8
AFSTANDSBEDIENING ...................................................10
BEDIENING MET DE
AFSTANDSBEDIENING .................12
ALGEMENE INFORMATIE VAN DE
AFSTANDSBEDIENING VAN DIT APPARAAT ................12
ANDERE MARANTZ COMPONENTEN BEDIENEN ......13
BASISBEDIENING ...........................................................16
AANSLUITINGEN ................................18
OPSTELLEN VAN DE LUIDSPREKERS .........................18
AANSLUITEN VAN LUIDSPREKERS .............................18
AANSLUITEN VAN AUDIOCOMPONENTEN .................19
AANSLUITEN VAN VIDEOCOMPONENTEN .................20
HDMI-APPARATUUR AANSLUITEN ...............................21
GEAVANCEERDE AANSLUITINGEN ..............................22
AANSLUITEN OP DE
AFSTANDSBEDIENINGSAANSLUITINGEN ..................22
AANSLUITEN VAN DE ANTENNEAANSLUITINGEN .....23
AANSLUITEN VAN HET MULTIROOM-SYSTEEM
(Alleen SR5002) ...............................................................24
ANDERE APPARATUUR AANSLUITEN ..........................25
INSTELLINGEN ....................................26
ON-SCREEN-MENUSYSTEEM ......................................26
1 INSTELLEN INGANGSAANSLUITINGEN
(TOEWIJSBARE DIGITALE INGANG EN
COMPONENTENVIDEO-INGANG) .................................27
2
SPEAKER SETUP (LUIDSPREKER-INSTELLINGEN)
...27
3 PREFERENCE (VOORKEUREN) ...............................30
4 SURROUND .................................................................30
5 PL II (PRO LOGIC II) MUSIC PARAMETER
(PARAMETERS VOOR PRO LOGIC II MUSIC) .............31
6 CS II (CIRCLE SURROUND II) PARAMETER ...........31
7 7.1-KAN INPUT LEVEL (7.1-KANALEN
INGANGSNIVEAU) ..........................................................31
8 MULTI ROOM (Alleen SR5002) ...................................31
INLEIDING
Hartelijk dank voor uw aankoop van de Marantz SR4002/SR5002 Surround receiver.
Dit opmerkelijke apparaat is ontworpen om u vele jaren te laten genieten van uw eigen huisbioscoop.
Neem even de tijd om deze gebruiksaanwijzing aandachtig door te lezen alvorens u de vereiste verbindingen
maakt en de SR4002/SR5002 in gebruik neemt.
Aangezien er verschillende mogelijkheden voor aansluiting en confi guratie bestaan, is het verstandig om de
opzet van uw eigen huisbioscoop te bespreken met uw Marantz-handelaar die in audio- en videoapparatuur
gespecialiseerd is.
Afstandsbediening
S
YS
T
E
M
R
EM
O
TE
C
O
N
TR
O
L
LE
R
RC
5500
SR
EXIT
SETUP/
MENU
O
S
D
ENTER
7.1
C
H IN
A/D
HT-EQ
P
.SCAN
STEREO
NIGHT
M
-C
H
S
T
CS
I
I
EX
/E
S
VIRTUAL
T.M
OD
E
INPU
T
LIP
SYN
C/
dts
A
IT
P
M
U
LT
I/
C
A
T
M-SPKR
SPKR A/B
MUTE
TREBLE
BASS
CH-SEL
V-O
FF A
TT.
AU
DIO
S
UBTITLE
D
ISC+
ANGLE
3
B
A
N
D
2
1
6
4
5
4
9
4
8
7
+
10
M
E
M
O
0
C
L
D
S
S
V
C
R
D
V
D
T
V
F.DIRECT
PTY
T.D
ISP
BASS
TUNING
PRESET
T.TONE
CH
/C
A
T
V
O
L
LU
M
E
OFF
O
N
SO
UR
CE
SURROUN
D
P.DIRECT
DISPLAY
SLEEP
SET
LEARN
SEND
TAPE
AUX 1
AUX 2
AMP
TUNER
CD
CDR
MD
l/l/
AAA-formaat batterijen × 2
Mikrofon MC-10
Afdekking van AUX-aansluiting op voorpaneel
PUSH
PUSH
Gebruiksaanwijzing
AM-raamantenne
FM-antenne
Netsnoer
RECYCLING VAN APPARATUUR EN
VERPAKKINGSMATERIAAL
De verpakking van dit product is geschikt voor
recycling. Dit product en de accessoires, als
geheel verpakt, zijn het relevante product volgens
de WEEE-richtlijn, behalve de batterijen.
Gooi materialen bij het afval volgens de
gemeentelijke voorschriften voor recycling.
Gooi dit apparaat bij het afval volgens de
gemeentelijke wetten of voorschriften.
Batterijen mogen nooit bij het normale afval en
mogen nooit worden verbrand, maar moeten
worden weggegooid volgens de gemeentelijke
voorschriften voor chemisch afval.
CONTROLE VAN DE ACCESSOIRES
Controleer vóór het gebruik of alle onderstaande accessoires in de verpakkingsdoos zijn meegeleverd.
1Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Marantz SR5002 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Marantz SR5002 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 6,93 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info