Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/35
Pagina verder
SM2010.REV01 Pagina 0/16
MAIKO
SMARTCOOL
GEBRUIKERSHANDLEIDING
MOBIELE AIR CONDITIONER
BELANGRIJK
Gelieve deze handleiding zorgvuldig door te nemen voor
ingebruikname of installatie van uw mobiele
airconditioner. Bewaar deze handleiding voor hulp bij
onderhoud en bediening.
LET OP!
1. Zorg dat de lucht in- en uitlaat altijd vrij zijn en niet worden geblokkeerd.
2. Plaats de mobiele airconditioner enkel op een vlakke ondergrond.
Hiermee voorkomt u dat het systeem condenswater gaat lekken.
3. Gebruik deze apparatuur niet in corrosie- en/of explosiegevoelige
omgeving.
4. Gebruik de unit in koelmodus enkel bij een omgevingstemperatuur van 17~32
graden Celcius. In verwarmingsmodus kunt u de unit gebruiken bij een
omgevingstemperatuur van 5~23 graden Celsius.
5. Reinig het luchtfilter regelmatig om optimale werking te behouden.
6. Wanneer u het apparaat heeft uitgeschakeld, dient u minimaal 3,5
minuten te wachten voordat u het apparaat opnieuw inschakeld. Hiermee
voorkomt u schade aan de compressor.
7. Deze apparatuur heeft minimaal 10A netstroom nodig. Om stroomuitval te
voorkomen mag u het systeem nooit met een verlengkabel aansluiten.
8. Deze mobiele airconditioner is enkel bedoeld voor koeling, verwarming en
ontvochtiging binnenshuis en uitsluitend voor huishoudelijk gebruik.
9. Bij het starten van de apparatuur zal de ventilator draaien. De compressor
start pas nadat het koelalarm 3 minuten heeft geknipperd.
In verwarmingsmodus zal het verwarmingsalarm 3,5 minuten knipperen
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Maiko SM35G bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Maiko SM35G in de taal/talen: Deutsch, English, Français, Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 6,13 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info