486012
1
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/32
Pagina verder
Let op
Bewaar het garantiebewijs en de rekening van uw recorder, voor het geval u een
beroep moet doen op de garantie.
Lees zorgvuldig deze gebruiksaanwijzing om deze hoogwaardige
videorecorder goed te leren kennen.
Controleer of de elektrische spanning in uw huis overeenstemt met de
waarde op het typeschildje van uw recorder.
Installeer en stel uw recorder in met behulp van dit hoofdstuk en het
hoofdstuk "De ingebruikneming".
Belangrijke aanwijzingen ...
Stel het toestel niet bloot aan vocht of hitte, om brand of elektrocutie te
voorkomen.
Open het toestel niet; laat herstellingen uitvoeren door een gekwalificeerd
technicus.
Zet het toestel niet onmiddellijk aan nadat u het vanuit een koude in een
warme omgeving heeft gebracht. Condensatievocht kan uw recorder en uw
cassettes ernstig beschadigen. Wacht ongeveer twee uur, tot het toestel op
kamertemperatuur is.
Zet het toestel op een vlakke, stabiele ondergrond.
Installeer het toestel zo, dat er voldoende luchtcirculatie is.
Reinig het toestel enkel met een zachte, niet-pluizende doek; gebruik geen
bijtende, schurende of alcoholhoudende schoonmaakmiddelen.
Trek de stekker uit het stopcontact als het toestel niet juist werkt, raar
klinkt of ruikt, rookt of als er vloeistoffen in het toestel gelopen zijn. Laat
het in dat geval door een gekwalificeerd technicus controleren.
Trek de stekker uit het stopcontact en maak de antennekabel los tijdens
een onweer of als u het toestel langere tijd niet gebruikt.
Stel dit apparaat niet bloot aan vocht, Plaats geen vochtige voorwerpen of
voorwerpen gevuld met vloeistoffen (vazen e,d.) op dit toestel.
Installeer het toestel zo, dat er voldoende luchtcirculatie is.
Er dient tenminste 10cm ruimte onder en boven de ventilatie openingen van
de videorecorder vrij te worden gehouden.
Voorwerpen met ‘open vuur’ (brandende kaars, olielamp, ed.) mogen nooit
op het toestel geplaatst worden.
Voor uw eigen veiligheid!
In het toestel bevinden zich geen onderdelen die u zelf kunt
onderhouden of herstellen.
Open het toestel niet. Laat het enkel door gekwalificeerde
technici onderhouden of herstellen.
Dit toestel werkt continu. Als u het uitschakelt, wordt het niet
van het stroomnet gescheiden (stand-by). Om het toestel van het
stroomnet te scheiden, moet u de stekker uit het stopcontact
trekken.
Het opnemen van auteursrechtelijk beschermd materiaal kan
een overtreding van het auteursrecht zijn.
AUTO SET
CH.
OP EJECT
Wetenswaardigheden
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Magnum VCR5500 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Magnum VCR5500 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 1,13 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info