399374
1
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/96
Pagina verder
Sommaire
Descriptif de l’appareil 2
Utilisation 3
Recommandations 4
Tableau d’utilisation 5
Entretien 6
Consignes de sécurité 7
Comment lire les recettes 8
Index des recettes 8
LISEZ ATTENTIVEMENT LES CONSIGNES DE SECURITE (P. 8) AVANT D’UTILISER VOTRE APPAREIL.
Inhoudsopgave
Beschrijving van het apparaat 26
Gebruiksaanwijzing 27
Aanbevelingen 28
Overzichtstabel van het gebruik 29
Onderhoud 30
Veiligheidsvoorschriften 31
Toelichting bij de recepten 32
Lijst van recepten 32
LEES DE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN (BLZ. 31) AANDACHTIG DOOR, VOORDAT U HET APPARAAT GAAT GEBRUIKEN.
Inhalt
Beschreibung des Gerätes 50
Bedienung 51
Empfehlungen 52
Verarbeitungstabelle 53
Wartung 54
Sicherheitshinweise 55
Hinweise zu den Rezepten 56
Liste der Rezepte 56
DIE SICHERHEITSHINWEISE (P. 55) VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH DES GERÄTES BITTE SORGFÄLTIG DURCHLESEN.
Indice
Descrizione dell’apparecchio 74
Utilizzo 75
Raccomandazioni 76
Tabella d’uso 77
Pulizia 78
Istruzioni di sicurezza 79
Come leggere le ricette 80
Indice delle ricette 80
LEGGERE CON ATTENZIONE LE ISTRUZIONI DI SICUREZZA (P. 79) PRIMA DI UTILIZZARE QUESTO APPARECCHIO.
Le Micro
Le Micro
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Magimix le micro bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Magimix le micro in de taal/talen: Nederlands, Duits, Frans als bijlage per email.

De handleiding is 0,76 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Magimix le micro

Magimix le micro Gebruiksaanwijzing - English - 52 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info