Verklein
Vergroot
M-LOCKS BV Tel: +31 (0)314 376 876
Vlijtstraat 40 ver 1.1 2013 03 29 Fax: +31 (0)314 376 878
NL-7005 BN Doetinchem 1 www.m-locks.com
Technical manual
EK5020
(ABS*-housing chrome)
EK5040
(metal housing chrome)
EK5025
(ABS*-housing chrome, vertical)
EK5045
(metal housing chrome, vertical)
EK5090
(metal housing brass)
CHARACTERISTICS
The housing of the EuroClass entry unit combines an alpha-numeric membrane keypad with a pivot
handle. The 8x8 mm square shaft of the pull handle drives either the lock or a boltwork. The
integrated battery compartment opens with a slider and is located in the bottom of the unit. Cable
length is approximately 30cm.
DIMENSIONS / MOUNTING INSTRUCTION
The cable should be routed through a separate cable hole. The diameter of the cable hole should be
minimum 9mm, maximum 12mm. The spindle hole should be maximum Ø: 13mm. Both holes must
be de-burred well to avoid damage.
Cut the 8mm square shaft to an appropriate length. Make sure the shaft drives extends into lock or
boltwork properly. Affix the shaft with the provided screw in the handle and cover the screw with the
label. Route the cable through the cable hole. Push the shaft as shown above into the boltwork.
Lock and boltwork must be in the “OPEN” position.
Mount the unit with two M4 flathead screws. Connect one (1) battery to the battery clip.
Only use 9V Duracell Procell Alkaline or Energizer batteries.
*Acrylonitrile butadiene styrene, or ABS, (chemical formula (C8H8· C4H6·C3H3N) is a common thermoplastic
used to make rigid, moulded products.
EK5020
EK5040
EK5090
EK5025
EK5045

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw M-Locks EK5020 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van M-Locks EK5020 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 0,49 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info