Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
n C H A R A C T E R I S T I C S
1. Current Time Mode
<Time> Hour, minute and second indication with
choice of 12-hour format or 24-hour format.
<Calendar> Month, date and day of the week
indication with choice of month- day format or
day-month format.
2. Stopwatch Mode: Measuring range up to 9 hours
59 minutes and 59.99 seconds in 1/100 -second
increments. Accumulated elapsed time and lap
time measurement functions. Maximum of 10 lap
times storable in memory.
3. Alarm Mode: Daily alarm and hourly chime. Alarm
sound demonstration function.
4. Pacer Mode : Regular beeps at a pre-defined
rate within a range between 30 and 180 beats per
minute (bpm).
5. Countdown Timer Mode: Measuring range up to
23 hours 59 minutes in 1-second increments.
6. D u a l T i m e M o d e :
H o u r, m i n u t e a n d s e c o n d
indication of the time in a different time zone area.
7. Illuminating light: The built-in electro-luminescent
(EL) light evenly illuminates the display for easy
viewing in darkness.
n B u T T o n S A n d d I S p l Ay
A (LIGHT)
B (START/STOP)
D (MODE)
C (LAP/RESET)
To change the display mode, press Button D. The
display mode changes in the following order.
D
D
D
D
D
Stopwatch
D
n C u R R E n T T I m E m o d E
Choice of 12-Hour/24-Hour format
The time display format in either 12-hour indication
or 24-hour indication can be selected alternately
by pressing Button B. Under the 12-hour indication
f o r m a t , A M / P M i n d i c a t o r a p p e a r s o n t h e
display.
How to set the time
1 Keep holding down Button D for 2 seconds to
change the di splay to the TIME/CALENDAR
S E T T I N G m o d e. T h e s e c o n d d i g i t s st a r t
flashing.
2 <Second setting >
Press Button B in accordance with a time
signal. The second digits are reset to“00
and start counting immediately.
When the second digits count any number
from 30 to 59and Button B is pressed,
one minute is added and the seconds are
immediately reset to 00.”
3 Press Button B to confirm the second setting
and move on to the next item.
Selection of the item to be adjusted (flashing)
is made in the following order when Button B
is pressed.
4 To set the digits for each item, press Button
C. One digit (flashing) is increased with each
pressing of Button C. To move the digits quickly,
hold down the Button.
5 Af ter al l th e ad j us t m e nt s are co m p leted ,
press Button B to return to the TIME/CALENDAR
mode.
n A l A R m m o d E
Press Button D once to go to the ALARM mode. The
ALARM mode indicator appears on the display.
A l ar m t i m e
(h o u r , m i n u t e )
Cu r r e n t t i m e
(h o u r , m i n u t e )
A L A R M m o d e
i n d i c a t o r
How to set the alarm
1. In the ALARM mode, press Button D for 2 seconds
to change the display to the ALARM SETTING
mode. The minute digits start flashing.
2. Pres s Button C to set the minute digits. One
digit (flashing) is increased with each press of
Button C. To move the digits quickly, hold down
the Button.
3. Press Button B to confirm the minute setting and
move on to the hour setting. The hour digits start
flashing.
4. Press Button C to set the hour digits. One digit
(flashing) is increased with each press of Button
C. To move the digits quickly, hold down the
Button.
5. Press Button D to complete the alarm setting
and return to the ALARM mode.
Turning the alarm ON/OFF
To turn the alarm ON or OFF. press Button C in the
ALARM mode. When the alarm is turned ON, the
ALARM mode indicator appears on the display.
W h e n t h e a l a r m i s O N , t h e wa t c h b e e p s
for 20 s econds at t h e des ignated a larm time
everyday.
Alarm sound test function
To test the alarm sound, keep holding down Button
B in the ALARM mode. The alarm will sound as long
as the button is pressed.
n pA C E R m o d E
Pre ss B ut ton D t wo time s to go to t h e PAC ER
mode. The PACER mode indicator appears on
the display.
The pacer function generates regular beeps at a
pre-defined rate, which can be set within a range
between 30 to 180 beats per minute (bpm). The
pacer and stopwatch can be activated at the
same time.
How to set the pacer beeping rate
1. In the PACER mode, press Button D for 2 seconds
to change the display to the PACER SET TING
mode. The beeping rate digits start flashing.
2. Press Button C to set the beeping rate digits.
Five digits (flashing) are increased with each
press of Button C. To move the digits quickly,
hold down the Button.
3. Press Button D to complete the pacer beeping
rate setting and return to the PACER mode.
Pa c e r
b e e p i n g r a t e
(b p m )
PAC E R m o d e
i n d i c a t o r
B
Mode
hold D
D
Press C
to increase
the number
Hold C
to increase
the number
quickly
hold D
D
Pacer Mode
Press C
to increase
the number
Hold C
to increase
the number
quickly
C
D
hold D
B
B
B
B
B
B
Press C
to increase
the number
Hold C
to increase
the number
quickly
NREYK61
11-2010
CAL. YK61 (R23 SERIES)
B
2 4 - h o u r i n d i c a t i o n
12 - h o u r i n d i c a t i on
Choice of month-day/day-month format
The calendar display format in either day-month
i n d i ca t i o n o r mo nt h - d a y i n d i ca t io n ca n b e
selected alternately by keeping holding down
Button B.
hold
B
d a y - mo n t h i n d i c a t i o n m o nt h - d a y i n d i c a t i o n
Turning the hourly chime ON/OFF
To turn the hourly chime ON or OFF. press Button
C. When the hourly chime is turned ON, the chime
indicator appears on the display.
C
C h im e i n d i c a t o r
How to use the pacer
1 In the PACER mode, press Button C to start the
pacer.
2 Press Button C again to stop the pacer.
Combined use of the pacer and stopwatch
functions
1 In the PACER mode, press Button C to activate
the pacer function.
2 Pres s But to n D to sw itch t h e dis play to the
STOPWATCH mode.
3 Press Button B to simultaneously start the pacer
and stopwatch. While the stopwatch is running,
the watch beeps at the preset rate.
3 To stop the pacer and stopwatch, press Button
B.
M o n t hD a y o f t h e we e k D a te
A M / PM i n d i c a t o r
H o u r
M i n u t e
S e c o n d
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Lorus YK61 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Lorus YK61 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 1,27 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info