Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
NREY676
9-2009
n HOW TO USE THE WATCH
l SCREW DOWN CROWN
[for models with screw down crown]
Unlocking the crown
1.
Turn Crown counterclockwise
until you no longer feel the
threads turning.
2. Crown can be pulled out.
Locking the crown
1. Push Crown back in to
normal position.
2.
Turn Crown clockwise while
pressing it lightly until tight.
n
HOW TO START THE MECHANICAL WATCH
To initially start your watch, swing it from side to
side in a horizontal arc for about 30 seconds.
* If the watch is worn daily, LORUS’s automatic
mechanism will wind the mainspring automati
-
cally through normal wrist movement.
* If the watch is used without being wound up
sufficiently, gain or loss of the watch may result.
To avoid this, wear the watch for more than 8
hours a day.
n TIME SETTING FOR MODELS WITHOUT
CALENDAR
1. Pull out to the second click.
2. Turn to set the time.
3. Push back in to normal position.
n TIME/CALENDAR SETTING FOR MODELS
WITH DATE CALENDAR
1. Pull out to the first click.
2. Turn to show the previous day’s date.
3. Pull out to the second click.
4. Turn until the desired date appears.
* Turn Crown to advance Hour and Minute
hands.
5. Turn to set the time.
6. Push back in to normal position.
CROWN
10
* When using the watch in water:
Before using the watch in water, be sure the
crown is screwed in completely.
Do not operate the crown when the watch is
wet or in water.
n TIME/CALENDAR SETTING FOR MODELS
WITH DAY AND DATE CALENDAR
1. Pull out to the first click.
2. Turn to show the previous day’s date.
3. Turn in the opposite direction to show the
previous day of the week.
WED
8
CROWN
CROWN
n CHARACTERISTICS
1.
Time: Indicated by the hour, minute and second
hands.
2.
Day of the week/Date: Displayed in numerals.
LORUS NREY676.indd 1 09.6.18 1:59:31 PM
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Lorus Y676 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Lorus Y676 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 0,31 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info