Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
NREAQ1
12-2011
HOW TO USE NON-CALENDAR MODEL
HOW TO USE DAY/DATE MODEL
The day of the week can be displayed
bilingually (English/another language) and you
can select either.
1. How to set the day and date
Day setting for Cal. PC33
At the second click position,turn the hands
clockwise and counterclockwise repeatedly
between 11:15 pm and 3:45 am to select the
desired day and language.
Note: Do not attempt to set the day and date
between the times of
9:00 pm and 4:00 am
as this may cause the day and date
displays to change out of sequence.
2. How to set the time
LUMIBRITE WATCH
If your watch is a LORUS LUMIBRITE watch, it
has following features.
LORUS LUMIBRITE watches absorb and store light
energy from natural and artificial light sources
and emit light in the dark. They are made of
environmentally friendly material, and therefore,
are harmless to human beings and the
environment.
With a full charge, LORUS LUMIBRITE watches
glow in the dark hours longer than conven-
tional luminous watches of this type. If ex-
posed to a light of more than 500 lux (i.e.,
the brightness of a typical office) for approxi-
mately 10 minutes, or direct sunlight for 2
minutes, they will glow for hours.
Since LORUS LUMIBRITE watches emit the light
they store, the brightness will decrease
gradually over time. The length of time they
will glow may also differ slightly depending
on such factors as the brightness of and
distance from the light source used to charge
the watch.
Be sure to check that the AM/PM is correctly
set. (The day and date are designed to
change once every 24 hours.)
To adjust the correct time for a quartz watch,
it is necessary to advance the minute hand
4 or 5 minutes ahead of the correct time and
then turn it counterclockwise to set the
designated time.
Pull the crown OUT to the FIRST click and set the
time. Then push the crown IN.
Note: When you set the time, first set the minute
hand to a properly advanced time, then
return the minute hand to the correct time
by turning it COUNTERCLOCKWISE.
Normal position
First click
Pull out the
crown to the first
click position.
(The crown of
this watch can
be pulled out to
the second click
position.)
Turn the crown
and set the
previous day
and date. (The
day and date
can be selected
alternatively
and displayed in
English or the
other
language.)
(For Cal. PC33,
turn
clockwise to
set the date
only.)
Pull out the
crown to the
second click
position and
set the present
day and date
by turning the
minute hand.
Pull out the
crown to the
second click
position and the
second hand
stops. The
second hand
should be
stopped on 12
o’clock position.
Turn the crown
and set the
desired time.
Push the crown
in to the normal
position in
accordance
with a time
signal.
11.11.9, 11:34 AMPage 1
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Lorus VX89 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Lorus VX89 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 0,09 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info