Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/3
Pagina verder
CALIBRE NO. OF YOUR WATCH
The calibre number of your watch is
inscribed on the case back of the watch.
CHARACTERISTICS
1. Time: Indicated by the hour, minute and
second hands.
2. Rhythmic movement of the second
hand (Cal. V421, V422 & V621):
The hand moves to the music played.
3. Twinkling melody function (Cal. V52F
& V52G): The light on the dial blinks on
and off in time to the music played.
4. Selection of the music (Cal. V422):
The music can be selected from two melodies.
Second indicator disk
Cal. V52G has a second indicator disk instead
of a second hand. It makes a full turn in
one minute, turning at one-second intervals.
Hour hand
Cal. V422
Minute hand
Crown : Setting the time at the first
click.
Button A or B : Start and stop of the music.
Cal. V52F/V52G
Crown : Setting the time at the first click.
Button : Start of the music.
*Cal. V52G has a second indicator disk instead
of a second hand.
Light
HOW TO SET THE TIME
Normal
position
First
click
Before setting the time, be sure to
check that the second hand is moving
at one-second intervals.
1. Pull out the crown to the first click. The
second hand/second indicator disk will
stop on the spot.
* For the watches with a second hand, pull
out the crown when the second hand is
at the 12 o’clock position.
2. Turn the crown clockwise or counter-
clockwise to set the hour and minute hands
to the desired time.
* When setting the minute hand, first advance
it 4 to 5 minutes ahead of the desired
time and then turn it back to the exact
minute.
3. Push the crown back into the normal position
in accordance with a time signal.
DISPLAY AND CROWN/BUTTON
OPERATION
Cal. V421/V621
Hour hand
Second
hand
Calibre No.
Crown : Setting the time at the first click.
Button : Start and stop of the music.
*The position of the button differs
depending on the model.
Normal
position
Second
hand
Button A
Button B
Crown
First
click
Normal
position
Button
Minute hand
Hour hand
Crown
Second
hand
Crown
First click
BASE METAL BEZEL
STAINLESS STEEL BACK
V 5 2 F -
Button
Minute hand
Crown
First
click
Note for Cal. V421, V422 & V621:
Do not set the time when the second hand is
moving to the music.
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Lorus V422 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Lorus V422 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 0,1 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info