Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
CHARACTERISTICS
1. Time: Indicated by the hour, minute and
second hands.
2. Date: Indicated by the date hand.
3. Day of the week: Indicated by the day
hand.
4. 24-hour hand: The 24-hour hand indicates
the hour in the 24-hour indication.
DISPLAY AND CROWN OPERATION
Crown position and operation
Normal position : Free
First click : Setting the date by turning
the crown clockwise.
Second click: •Setting the time, the day
of the week and the 24-hour
hand.
Day hand
24-hour hand
Hour hand
Minute hand
Normal position
First click
Date hand
Second click
Second hand
Crown
Date hand
1. Pull out the crown to the first click.
2. [Date setting]
Turn the crown clockwise to set the date
hand to the desired date.
Notes:
When setting the date, be careful not to
pull out the crown to the second click
instead of the first click. Otherwise, the
second hand stops and the time setting is
made necessary.
HOW TO SET THE DATE
HOW TO SET THE DAY, TIME
AND 24-HOUR HAND
Day hand 24-hour hand
Second click
Crown
1. Pull out the crown all the way to the second
click when the second hand is at the 12
o’clock position. The second hand will
stop on the spot.
2. [Day setting]
Turn the crown clockwise to advance the
hour and minute hands until the day hand
is advanced to the desired day.
To advance the day hand quickly, turn
back the hour and minute hands about
four hours after the day changes to the
next, and then advance them again until
the day hand is set to the next.
* The day hand will not move back.
3. [Time setting]
Turn the crown to set the time and 24-
hour hand.
* As the hour and minute hands move, the
24-hour hand changes corresponding-ly.
4. Push the crown back into the normal position
in accordance with a time signal.
Notes:
1. When setting the hour hand and 24-hour
hand, check that AM/PM is correctly set.
The watch is so designed that the date and
day change once in 24 hours.
2. When setting the minute hand, first advance
it 4 to 5 minutes ahead of the desired time
and then turn it back to the exact minute.
I
NSTRUCTION
M
ANUAL
CAL. 5Y85 (RK8 SERIES)
09-2003
NRE5Y85
First click
Crown
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Lorus 5Y85 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Lorus 5Y85 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 0,14 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info