Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
2
1
3
4
6
English Turn ON computer.
Español Encienda el ordenador.
Français Mettez l’ordinateur
sous tension.
Português Ligue o computador.
Installation Guide
Logitech
®
www.logitech.com
1
2
3
4
5
CONNECT
ON / OFF
ON
6
5
USBUSB
2
1
1.5VA A
1.5VA A
1.5VAA
1
.5VAA
USB
English
Español
Français
Português
English Package Contents:
1. Keyboard 2. Mouse 3. USB Mini Receiver
4. USB stand 5. Six AA batteries
6. Software
Español Contenido de la caja:
1. Teclado 2. Ratón 3. Minirreceptor USB
4. Base USB 5. Seis pilas AA 6. Software
Français Contenu: 1. Clavier 2. Souris
3. Minirécepteur USB 4. Support USB
5. Six piles AA 6. Logiciel
Português Conteúdo do pacote:
1. Teclado 2. Rato 3. Mini-receptor USB
4. Suporte USB 5. Seis pilhas AA 6. Software
English PC desktop: 1) First plug in USB mini-receiver into USB stand.
2) Plug USB stand into computer's USB port. PC notebook: Plug in USB
mini-receiver directly into computer's USB port.
Español PC de sobremesa: 1) Primero conecte el minirreceptor USB
a la base USB. 2) Conecte la base USB al puerto USB del ordenador.
PC portátil: Conecte el minirreceptor USB directamente al puerto USB
del ordenador.
Français Ordinateur de bureau: 1) Branchez le minirécepteur USB
sur le support USB. 2) Branchez le support USB sur le port USB
de l'ordinateur. Ordinateur portable: Branchez le minirécepteur USB
directement sur le port USB de l'ordinateur.
Português PC de secretária: 1) Primeiro ligue o mini-receptor USB
ao suporte USB. 2) Ligue o suporte USB à porta USB do computador.
PC portátil: Ligue o mini-receptor USB directamente à porta USB
do computador.
English Insert 2 AA batteries in the mouse
and 4 AA batteries in the keyboard. Battery LED on mouse
should light.
Español Coloque 2 pilas AA en el ratón y 4 pilas AA en
el teclado. El diodo de las pilas del ratón debería iluminarse.
Français Insérez deux piles AA dans la souris
et quatre piles AA dans le clavier. Le témoin lumineux
des piles de la souris doit s'allumer.
Português Introduza duas pilhas AA no rato
e quatro pilhas AA no teclado. O LED de pilhas no rato
deverá acender-se.
English To enter the time/date setting
format on the keyboard LCD, press the FN key
and F10 key simultaneously. See the back
of the Installation Guide for more information.
Español Para introducir el formato de
configuración de hora/fecha en la pantalla LCD
del teclado, pulse simultáneamente la tecla FN
y la tecla F10. Consulte el reverso de la Guía
de instalación si desea información adicional.
Français Pour configurer la date et l'heure
sur l'écran LCD du clavier, appuyez simulta-
nément sur la touche de fonction Fn et sur
la touche F10. Pour plus d'informations,
reportez-vous au dos du guide d'installation.
Português Para introduzir o formato de
definição da hora/data no LCD do teclado,
prima as teclas FN e F10 simultaneamente.
Para obter informações adicionais,
consulte o verso do Guia de Instalação.
English
To enjoy all the features
of your product, you must install
the software.
Español Para disponer de todas
las funciones del producto,
debe instalar el software.
Français Pour pouvoir utiliser
pleinement toutes les fonctions
du produit, vous devez installer
le logiciel.
Português Para utilizar todas
as funções do produto,
deverá instalar o software.
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Wie kan mij helpen met het instellen van het Euroteken op dit type keyboard?
  Er is geprobeerd met alt 0128 maar dit werkt niet ook niet met de alt GR toets. Gesteld op 23-2-2018 om 17:13

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik heb een cordless deskop mx 3000
  mijn pc is omgezet van windows xp naar windows 7
  Nu reageert mijn toetsenbord niet meer
  Wel mijn muis beide zijn draadloos
  Wat kan ik doen???? Gesteld op 4-1-2015 om 12:06

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Hallo,

   Ik heeft dat ook gehad, aan de onderkant van het toetsenbord, zit een rood toetsje (connect)
   die moet je indrukken, dan gaat die zoeken naar de juiste verhoudingen
   kijk ook naar de batterijen. Geantwoord op 4-1-2015 om 14:36

   Waardeer dit antwoord (4)Misbruik melden
 • Ben mijn handleiding kwijt Waar kan ik deze downloaden? (liefst Nederlands) Gesteld op 4-10-2013 om 17:37

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • hoe kan ik de datum en tijd aanpassen op mijn logitech
  mx3200? Gesteld op 19-1-2011 om 12:29

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe krijg ik een streepje op de letter e bij bijvoorbeeld het woord coupe ?? Gesteld op 28-8-2010 om 14:25

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • tijd instellen
  Gesteld op 16-5-2010 om 00:10

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Logitech cordless desktop mx 3200 model 967688-0510 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Logitech cordless desktop mx 3200 model 967688-0510 in de taal/talen: English, Français, Português, Espanol als bijlage per email.

De handleiding is 2,02 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info