Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
English
New Setup
Plug your Harmony Hub into a power supply near your entertainment center
(see back panel for more information).
Visit the Apple App Store or Google Play and install the Harmony App.
Launch the app, select the Continue button and follow the instructions on
your smartphone.
Optionally, you may visit myharmony.com to perform setup using a Mac or
Windows computer.
English
Upgrading yourHarmonyTouch
Visit myharmony.com on your computer and sign in to your account.
Select your Harmony Touch remote from the remote gallery.
Click on the Upgrade button and follow the on screen instructions.
Deutsch
Neues Setup
Schließen Sie Ihren Harmony Hub an eine Steckdose in der Nähe Ihres Entertainment-
Systems an (weitere Informationen siehe Rückseite).
Besuchen Sie den Apple App Store oder Google Play und installieren Sie die Harmony-App.
Starten Sie die App, wählen Sie „Weiter“ und folgen Sie den Anweisungen auf
Ihrem Smartphone.
Sie können die Einrichtung auch mit einem Mac- oder Windows-Computer über
myharmony.com vornehmen.
Deutsch
Aktualisieren Ihrer Harmony Touch
Rufen Sie auf Ihrem Computer myharmony.com auf und melden Sie sich bei
Ihrem Konto an.
Wählen Sie aus der Liste der Fernbedienungen Ihre Harmony Touch.
Klicken Sie auf „Upgrade“ und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
Français
Nouvelle configuration
Branchez le hub Harmony à une prise d’alimentation proche de votre système multimédia
(voir au dos pour plus d’informations).
Rendez-vous sur l’App Store d’Apple ou dans la boutique Google Play pour installer
l’application Harmony.
Lancez l’application, cliquez sur Continuer et suivez les instructions sur l’écran de
votre smartphone.
Vous pouvez également accéder au site myharmony.com pour procéder à l’installation
à l’aide d’un ordinateur Mac ou Windows.
Français
Mise à niveau de votre Harmony Touch
Accédez au site myharmony.com sur votre ordinateur et connectez-vous
à votre compte.
Sélectionnez votre télécommande Harmony Touch dans la galerie de télécommandes.
Cliquez sur Mettre à niveau et suivez les instructions à l’écran.
Nederlands
Nieuwe set-up
Sluit uw Harmony Hub aan op een stopcontact nabij uw entertainmentsysteem
(zie achterpaneel voor meer informatie).
Ga naar de Apple App Store of Google Play en installeer de Harmony-app.
Start de app, selecteer de knop Doorgaan en volg de instructies op uw smartphone.
U kunt eventueel myharmony.com bezoeken om de set-up uit te voeren met een Mac-
of Windows-computer.
Nederlands
Uw Harmony Touch upgraden
Ga naar myharmony.com op uw computer en meld u aan bij uw account.
Selecteer uw Harmony Touch-afstandsbediening in de galerie met afstandsbedieningen.
Klik op de upgradeknop en volg de instructries op het scherm.
Access setup videos, support articles and Harmony community forums:
www.logitech.com/support/harmonyultimatehub
Zugang zu Videos zur Einrichtung, Support-Artikeln und Foren
der Harmony-Community:
www.logitech.com/support/harmonyultimatehub
Accédez aux vidéos d’installation, aux articles d’assistance et aux forums
de la communauté Harmony.
www.logitech.com/support/harmonyultimatehub
Bekijk set-upvideo’s, lees ondersteuningsartikelen en bezoek
Harmony-communityforums:
www.logitech.com/support/harmonyultimatehub
Harmony® Ultimate Hub
Setup Guide
Installationshandbuch
Guide d’installation
Installatiegids
English
Deutsch
Français
Nederlands
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Logitech Harmony Ultimate Hub bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Logitech Harmony Ultimate Hub in de taal/talen: Nederlands, Deutsch, English, Français als bijlage per email.

De handleiding is 0,57 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info