Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
1
2 3
Getting started with
Logitech® Gaming Keyboard G105
Getting started with
Logitech® Gaming Keyboard G105
On
USB
www.logitech.com/G105/support
English
Customizing your keyboard
Create profiles and macros for your Gaming Keyboard G105
with the Logitech® Gaming software. Download the latest release
from Logitech by doing the following:
1. Visit www.logitech.com/G105/support.
2. Choose Downloads, and then follow the on-screen prompts.
Français
Personnalisation de votre clavier
Créez des profils et des macros pour votreclavier
GamingKeyboardG105 à l’aide du logiciel Assistant pour jeux vidéos
de Logitech®. Téléchargez la dernière version depuis le site deLogitech
en procédant comme suit:
1. Visitez le site www.logitech.com/G105/support.
2. Choisissez l’option de téléchargement, puis suivez les instructions
apparaissant à l’écran.
Nederlands
Je toetsenbord aanpassen
Maak profielen en macro’s voor je Gaming Keyboard G105 met de
Logitech®-gamesoftware. Ga als volgt te werk om de nieuwste release
van Logitech te downloaden:
1. Ga naar www.logitech.com/G105/support.
2. Kies Downloads en volg dan de aanwijzingen op het scherm.
Ελληνικά
Προσαρμογή του πληκτρολογίου σας
Δημιουργήστε προφίλ και μακροεντολές για το πληκτρολόγιο παιχνιδιών
G105 που διαθέτετε με το λογισμικό Logitech® Gaming software.
Πραγματοποιήστε λήψη της πιο πρόσφατης έκδοσης από τη Logitech,
κάνοντας τα εξής:
1. Επισκεφθείτε την τοποθεσία www.logitech.com/G105/support.
2. Επιλέξτε τα Στοιχεία λήψης και στη συνέχεια ακολουθήστε τις‑οδηγίες
πουεμφανίζονται στην οθόνη.
Türkçe
Klavyenizi özelleştrme
Logtech® Oyun yazılımıyla Gamng Keyboard G105 klavyenz çn
proflve makro oluşturun. Şu adımları zleyerek Logtech’ten en son
sürümü ndrn:
1. www.logtech.com/G105/support adresn zyaret edn.
2. Yüklemeler’ seçn ve arkasından ekrandak talmatları zleyn-.
English
Product features
1. G-keys—Programmable keys that you can
customize to create a profile for individual
games or applications.* A profile defines what
a G-key does when you press it.
2. M-keys—Each M-key extends the capability
of the G-keys, allowing you to assign up to
3 dierent key configurations to each profile
for your G-keys. This allows you to react to
dierent game scenarios in a single profile by
switching between the M1, M2 and M3 keys.*
3. MR-key—Use this key to record quick macros.*
For instructions, see Recording a quick macro
in this guide.
4. Game/desktop mode switch—Disables/enables
the Windows/Context Menu keys so you won’t
activate these Windows features by accident
during a game.
5. Fn + F6 = Mute
6. Fn + F7 = Volume down
7. Fn + F8 = Volume up
8. Fn + F9 = Play/Pause
9. Fn + F10 = Stop
10. Fn + F11 = Previous/Rewind
11. Fn + F12 = Next/Fast forward
12. Backlight key—Controls the backlight intensity
(o, 50%, or 100%)
Recording a quick macro*
Your keyboard has six programmable G-keys that
handle up to three macros each, giving you up to
18 unique functions per game.
1. Press the MR key.
2. Press a G-key.
3. Type the keys you would like to record.
4. Press the MR key.
For more information about programing the G-keys
and other keyboard features, refer to the Logitech
Gaming Software Help.
*Requires the download and installation of the Logitech
Gaming software.
Français
Caractéristiques du produit
1. TouchesG: touches programmables que
vouspouvez personnaliser en créant un profil
pour des jeux ou des applications particulières.*
Un profil définit l’action réalisée par chaque
toucheG lorsque vous appuyez dessus.
2. TouchesM: chaque toucheM augmente
lacapacité d’une toucheG en vous permettant
de lui assigner jusqu’à 3configurations
detouche diérentes pour chaque profil.
Vouspouvez ainsi réagir à diérents scénarios
de jeu dans un même profil en navigant entre
les touchesM1, M2 et M3.*
3. ToucheMR: cette touche permet d’enregistrer
des macros rapides.* Pour en savoir plus,
consultez la rubrique Enregistrement
d’unemacro rapide du présent document.
4. Bouton de mode jeu/bureau: permet d’activer/
de désactiver les touches Windows/Menu
contextuel pour éviter toute activation
accidentelle au cours d’un jeu.
5. Fn + F6 = Muet
6. Fn + F7 = Volume -
7. Fn + F8 = Volume +
8. Fn + F9 = Lecture/Pause
9. Fn + F10 = Arrêt
10. Fn + F11 = Précédent/Retour rapide
11. Fn + F12 = Suivant/Avance rapide
12. Touche de rétroéclairage: contrôle l’intensité
durétroéclairage (désactivé, 50% ou 100%).
Enregistrement d’une macro rapide*
Votre clavier possède 6touchesG programmables
prenant en charge jusqu’à troismacros chacune,
cequi vous donne accès à 18fonctions uniques
parjeu.
1. Appuyez sur la toucheMR.
2. Appuyez sur une toucheG.
3. Tapez sur les touches que vous souhaitez
enregistrer.
4. Appuyez sur la toucheMR.
Pour obtenir davantage de renseignements
concernant la programmation des touchesG
etd’autres fonctionnalités de votre clavier,
consultezla rubrique aide du logiciel Assistant
pourjeux vidéos de Logitech.
*Nécessite le téléchargement et l’installation du logiciel
Assistant pour jeux vidéos de Logitech.
1
2
3 4
11
12
5 6 7 8 9 10
العربية
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Logitech G105 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Logitech G105 in de taal/talen: Nederlands, English, Français, Türkiye als bijlage per email.

De handleiding is 1,7 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info