Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/6
Pagina verder
611065 – LogiLink WZ0015
Mode d’emploi en Français
Ne jetez pas l'appareil dans la poubelle avec les déchets ménagers. A la fin de sa vie,
mais il part dans un point de collecte agréé pour le recyclage. En faisant cela, vous
contribuez à préserver l'environnement.
1.0 Instructions de sécurité
Toujours poser le périphérique sur une surface plane et stable. En cas de chute, le périphérique
peut-être endommagé.
Ne pas laisser le périphérique au soleil ou proche d’une source de chaleur (radiateur,…) cela peut
endommager ou raccourcir la durée de vie du produit.
Ne pas exposer le périphérique à la pluie, à l’eau ou à de fort taux d’humidité.
Ne placez pas le périphérique dans une salle de bain ou une cuisine proche d’une source
d’humidité, évitez le contact direct avec de l’eau.
N’essayez pas d’ouvrir le périphérique.
Avant la première utilisation de ce produit, faites une sauvegarde de vos données. Nous ne
pouvons être tenu responsable pour toutes pertes de données, à moins que vous puissiez
prouver une mauvaise intention ou une grave négligence.
En tous les cas, la responsabilité en cas de perte de données est limitée à l'effort qui est
nécessaire pour restaurer des copies de sauvegarde existantes
Félicitations pour votre achat !
Merci de lire attentivement les instructions de sécurité du périphérique et du mode d’emploi
avant la première mise en service.
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Logilink WZ0015 - Cable tester bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Logilink WZ0015 - Cable tester in de taal/talen: Français als bijlage per email.

De handleiding is 1,43 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info