Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/16
Pagina verder
15
10. WARTUNG
Komponente Zeit Anweisungen Notizen
Sitz und
Sitzschienen
Wöchentlich Sitzschienen mit einem fusselfreien
Tuch abwischen Sitzschienen mit
Silikonspray einsprühen.
Rahmen Wöchentlich Mit einem fusselfreien Tuch
abwischen.
Tank und
Wasseraufbereitung
12 Monate bis 2 Jahre Siehe Anweisungen unter
Wasseraufbereitung“ in diesem
Handbuch.
Gummseil Alle 100 Betriebsstunden
auf Spannung und
Verschleißerscheinungen
überprüfen.
Das Gummiseil hält normalerweise
viele Jahre. Wenn das Gummiseil
ausgetauscht werden muss,
bitte die Anweisungen unter
„Austauschen des Gummiseils“ in
diesem Handbuch befolgen.
Ruderriemen Alle 100 Betriebsstunden
auf Spannung und
Verschleißerscheinungen
überprüfen.
Der Ruderriemen hält
normalerweise viele Jahre. Zum
Austausch des Ruderriemens
bitte den Kundendienst vor Ort
kontaktieren oder auf www.
lifetness.com nach Unterstützung
suchen.
Spannseil Regelmäßig
die korrekte Spannung
überprüfen.
Straff spannen. Weitere
Informationen unter „Grundlegende
Vorgehensweisen“.
15

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Life Fitness Row GX bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Life Fitness Row GX in de taal/talen: Deutsch als bijlage per email.

De handleiding is 0,67 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info