Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/63
Pagina verder
35
Hoofdstuk 5. Probleemoplossing
Veelgestelde vragen
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Deze paragraaf vermeldt veelgestelde vragen per categorie.
Informatie vinden
Welke voorzorgsmaatregelen moet ik nemen bij het gebruik van mijn computer?
De
Lenovo Gids met algemene en veiligheidsinformatie
die bij uw computer is
meegeleverd bevat veiligheidsmaatregelen voor het gebruik van uw computer.
Lees en volg alle voorzorgsmaatregelen op bij het gebruik van uw computer.
Waar vind ik de hardwarespecificaties voor mijn computer?
U kunt de hardwarespecificaties voor uw computer vinden op de gedrukte
folders die bij uw computer zijn meegeleverd.
Waar vind ik informatie over de garantievoorwaarden?
Voor de garantie die van toepassing is op uw computer, inclusief de
garantieperiode en het soort garantie, kunt u de brochure met de Lenovo-
garantieverklaring raadplegen die bij uw computer werd geleverd.
Besturingsprogramma's en vooraf geïnstalleerde software
Waar zijn de installatieschijven voor vooraf door Lenovo geïnstalleerde
programma's (bureaublad)?
Uw computer is niet geleverd met installatieschijven voor Lenovo vooraf
geïnstalleerde software. Als u enige vooraf geïnstalleerde software
opnieuw moet installeren, vindt u het installatieprogramma op de D-
partitie van uw harde schijf. Als u het installatieprogramma daar niet kunt
vinden, kunt u het ook downloaden van de Lenovo klantenservice website.
Waar kan ik besturingsprogramma's vinden voor de diverse hardwareapparaten
van mijn computer?
Als uw computer een vooraf geïnstalleerd Windows besturingssysteem
bevat, biedt Lenovo besturingsprogramma's voor alle hardwareapparaten
die u nodig hebt op de D-partitie van uw harde schijf. U kunt de nieuwste
apparaatbesturingsprogramma's ook downloaden van de Lenovo
klantenservice website.
Lenovo OneKey Recovery system
Waar zijn de herstelschijven?
Uw computer is niet geleverd met herstelschijven. Gebruik het Lenovo
OneKey Recovery system als u het systeem terug moet zetten naar de
oorspronkelijke fabrieksinstellingen.
39Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Lenovo G780 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Lenovo G780 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 5,34 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info