Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/8
Pagina verder
1
Installatievoorschrift en gebruiksaanwijzing Beaulieu :
open toestel AARDGAS voor Nederland ( versie 70906 )
Algemene voorwaarden :
Het toestel moet in een voldoende geventileerde ruimte
worden geplaatst, die ook van niet afsluitbare luchtroosters
van voldoende capaciteit voor de luchttoevoer is voorzien.
Het toestel alleen voor ruimteverwarming gebruiken.
Het toestel dient geplaatst, aangesloten en gecontroleerd te
worden door een erkend installateur
volgens de wettelijke voorschriften in achtneming van de
plaatselijk geldende voorschriften zoals bouwbesluit, NPR3378,
NEN2757 e.d.
Het toestel is door de fabrikant gecontroleerd op gaslekkages aan
de leidingen welke aan de haard toebehoren ( dus niet de
aansluiting voor de aanvoerleiding ).
Het toestel is ingesteld op de juiste branderdrukken en de
waakvlam is ingeregeld.
De instelschroeven voor de branderdrukken op de gasklep
zijn verzegeld.
Deze verzegeling mag onder geen omstandigheden worden
verbroken of verwijdert.
De fabrikant kan geen aansprakelijkheid accepteren voor
gevolgschade ontstaan door het vrijkomen van gas en/of
rookgassen, brandschade door oneigenlijk gebruik, het slecht
functioneren van de rookgasafvoerkanaal.
Ook voor het onverhoopt verkleuren van plafonds en/of wanden
of anderszins
stelt de fabrikant zich niet verantwoordelijk.
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Laxevaags Beaulieu bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Laxevaags Beaulieu in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,18 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info