Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
This guide is intended to give information about the machine’s installation, basic functioning and maintenance as well. This guide does not
replace the Maintenance / Installation Manuals aimed to supply information about LB 2210 and LB2211’s security and maintenance.
M
M
e
e
n
n
u
u
s
s
A
A
c
c
c
c
e
e
s
s
s
s
Programming menu
To access the programming menu, proceed as follows:
machine off, keep the C button pressed then turn it on
Service menu
To access the service menu, proceed as follows:
machine off, keep the button pressed then turn it on
N
N
a
a
v
v
i
i
g
g
a
a
t
t
i
i
o
o
n
n
Scroll Up
Escape
Back to the previous level
Scroll Down
Allow - confirm change
Enter sub-menu
I
I
n
n
s
s
t
t
a
a
l
l
l
l
Water supply
The LB2210 model needs the water tank to be re-filled every time the display shows the message ‘Please fill with Water’.
The LB2211 model works either with the water tank or the external fitting hose (3/4” max 4 bars or 55psi pressure). To switch from one to
the other procede as following:
1) Remove the front panel as shown in the
pictures
2) Find the quick-connection hose on the
top right hand side
3) Plug it into the desired water supply
connection
4) Close the panels
In either case, water hardness must be set according to the included litmus strip. Softener Filter must be activated in case water is supplied
from the water tank.
Electrical supply
Plug the machine to an 120 volt electrical outlet and switch it on by pressing the I/O switch placed on the back bottom right side of the
machine.
6 Exit 1 Identification 2 Setup
5 Reset to def. 4 Security 3 Save energy.
8 Exit 1 Date/Time 2 Audit 3 Brew unit wash
7 Credits 6 Errors 5 Enable filter 4 Descale
L
L
a
a
v
v
a
a
z
z
z
z
a
a
B
B
l
l
u
u
e
e
q
q
u
u
i
i
c
c
k
k
g
g
u
u
i
i
d
d
e
e
L
L
B
B
2
2
2
2
1
1
0
0
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Lavazza LB2210 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Lavazza LB2210 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 0,52 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info