Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
Ph | 1800 800 255
www.bluepod.com.au
LB 2200
Please read below instructions Prior to switching machine on
1
2
3
5
6
8
7
9
10
12
13
11
4
4
Rinse
Hot
Water
Menu
Steam
LCD Display
Manual Coee
Long Black
Language
Short
Black
Fill the coffee machine with cold water by opening the top of the transparent water tank at the
back. It is preferable to use a water jug to fill the water tank. Alternatively the tank can be removed
and filled and placed back in the machine.
Switch on the machine using the on/off switch, at the bottom right rear of the machine. The
machine can be left on during the day but MUST be switched off at night.
To heat and froth the milk, use the jug provided and fill to 1/3 of the jug, submerge the wand into
the milk, press the left hand top steam button ( )
To stop heating and frothing the milk, press the steam button once more ( )
Rest the milk in the jug while you make the coffee.
Place the cup under the coffee dispenser on the left hand side of the machine.
Place the pod in the machine by opening the pod holder. Remember to invert the pod!
From the menu panel, select product either a short black ( ) or a long black ( ) or manual
coffee ( ). To stop manual pour, press the stop button ( ).
Remove the cup from the machine and pour the hot milk into the cup from the jug.
You have the perfect cup.
Please switch off the machine at night before leaving the premises.
1
2
3
5
6
8
7
9
10
12
13
11
4
4
Rinse
Hot
Water
Menu
Steam
LCD Display
Manual Coee
Long Black
Language
Short
Black
1
2
3
5
6
8
7
9
10
12
13
11
4
4
Rinse
Hot
Water
Menu
Steam
LCD Display
Manual Coee
Long Black
Language
Short
Black
1
2
3
5
6
8
7
9
10
12
13
11
4
4
Rinse
Hot
Water
Menu
Steam
LCD Display
Manual Coee
Long Black
Language
Short
Black
1
2
3
5
6
8
7
9
10
12
13
11
4
4
Rinse
Hot
Water
Menu
Steam
LCD Display
Manual Coee
Long Black
Language
Short
Black
1
2
3
5
6
8
7
9
10
12
13
11
4
4
Rinse
Hot
Water
Menu
Steam
LCD Display
Manual Coee
Long Black
Language
Short
Black
1
2
3
5
6
8
7
9
10
12
13
11
4
4
Rinse
Hot
Wate
r
Menu
Steam
LCD Display
Manual Coee
Long Black
Language
Short
Black
SAFETY & CLEANING INSTRUCTIONS
Please ensure there is always water in the machine prior to switching it on.
Always place the jug under the steamer, with the steamer wand submerged in the milk otherwise
the steam can burn you.
It is recommended that you clean the steam wand immediately after using the steamer with a
clean moist tea towel.
Any unused milk left in the jug can be reused for the next coffees as long as the jug has been
placed in the fridge after being used. Top up with cold milk.
Milk left to stand in a jug for long periods of time should not be used.
If dried milk builds up on the wand, then fill a cup with hot water and leave the wand
submerged in the cup for 3 minutes. Then use a wet cloth to clean, never try scrape the milk
build up off the wand.
Always ensure you clean the milk jug and thermometer.
Always purge the steam arm at the end of the day to clean out any build up of milk inside the
arm. To do this let the steam discharge into a empty jug for 30 seconds.
The machine will only work with a Lavazza Blue Pod. If you attempt to use any other
product the machine will be damaged and cease to work.
STEP 1
STEP 2
STEP 3
STEP 4
STEP 5
STEP 6
STEP 7
STEP 8
STEP 9
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Lavazza LB2200 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Lavazza LB2200 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 2,38 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info