Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
PLEASE READ BELOW INSTRUCTIONS PRIOR TO SWITCHING MACHINE ON
Place the cup under the coffee spout on the left hand side of the machine.
Place pod in the machine by opening the pod holder at the top of the machine.
Remember to invert the pod. For a short black touch for 1 second the short black button ( )
For a
long black touch for 1 second the long black button ( ) .
If you wish to control the amount of coffee touch the manual button ( ).
To
stop the pour touch any button for 1 second.
If you wish to make two coffees at once insert the
double shot pod only. Place the two cups on
the Cup tray. Touch for 1 second the double shot button ( ) .
If you wish to control the amount of coffee touch the manual button ( ). To
stop the pour touch
any button for 1 second.
Remove cup from the machine & pour the hot milk into the cup from the jug.
You have the perfect cup!
Please switch off the machine at night before leaving the premises.
The machine can dispense hot water by pressing the hot water dispensing button for 1 second ( )
To stop the dispensing of the hot water touch any button for 1 second.
It is recommended that at the end of the day you touch for 1 second the Rinse Cycle button ( )
This will clean the internal parts of the coffee machine.
STEP 4
STEP 5
STEP 6
STEP 7
STEP 8
STEP 9
SAFETY & CLEANING INSTRUCTIONS
Please ensure there is always water in the machine prior
to switching it on.
Always place the jug under the steamer, with the steamer
wand submerged in the milk otherwise the steam can
burn you.
It is recommended that you clean the steam wand imme-
diately after using the steamer with a clean moist tea
towel.
Any unused milk left in the jug can be reused for the next
coffees as long as the jug has been placed in the fridge
after being used. Top up with cold milk.
Milk left to stand in a jug for long periods of time should
not be used.
If milk build up on the steam wand the outer extremity
wand can be removed by twisting it gently and pulling
it down. Wash in warm water and re-insert on the wand
Always ensure you clean the milk jug and thermometer.
Always purge the steam arm at the end of the day to
clean out any build up of milk inside the arm.
To do this let the steam discharge into a empty jug for
30 seconds.
Do not clean any parts of the coffee machine in a
dishwasher as they will be damaged.
Ph | 1800 800 255
www.bluepod.com.au
LB 2302
Rinse
Hot
Water
Manual Coee
Long Black
Menu
LCD Display
Steam
Double
Pod
Button
Short
Black
The machine will only work with a Lavazza Blue Pod. If you attempt to use any other
product the machine will be damaged and cease to work.
STEP 1
STEP 2
STEP 3
To steam milk – Heat and froth the milk using the jug provided. Fill to 1/3, submerge the wand
into the milk, touch for 1 second the steam button ( ). To stop, touch any button.
machine can be left on during the day but MUST be switched off at night.
Switch on the machine using the on/off switch, at the bottom right rear of the machine. The
and filled and placed back in the machine.
back. It is preferable to use a water jug to fill the water tank Alternatively the tank can be removed
Fill the coffee machine with cold water by opening the top of the transparent water tank at the
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Lavazza LB 2302 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Lavazza LB 2302 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 1,64 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info