Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
Operating instructions
Landis & Staefa REV11…
REV11… - the temperature controller that allows you to set the ideal room temperature at the
time you want. There are two switching patterns available that can be set to suit your specific
needs. You can either rely on the factory settings or make settings tailored to your personal
needs.
Setting slider
Changing the setting values
Display
Settin
g
s
Time of day
Room temperature
(measured)
Time of day
Remote operation active
(if connected)
Standby
Normal temperature
Heating on
Economy temperature
Replace batteries
°C
1.5V 'AA'
1.5V 'AA'
Operation
Continuous
normal temperature
Continuous
economy temperature
Standby
with frost protection
Operating mode
selector
Change
between normal and
economy mode up to the
next switching point
Warmer/colder setting
valid up to the next
switching point
(increments of 0.2 ºC,
± 4 ºC max.)
24-hour mode A
with 2 heating periods
Auto
Run
A1 A2 A3 A4
B1 B 2
Operating
position
Auto
Run
Economy
temperature
Normal
temperature
Switching times
B1...B2
B1
B2
Switching times
A1...A4
A1
A2 A3 A4
2222Z11E
24-hour mode B
with 1 heating period
A
B
Commissioning with quick startup
The controller is supplied with factory-set switching patterns, switching times and
temperatures. To commission it, proceed as follows:
1.5V 'AA'
1.5V 'AA'
Remove the black transit tabs from the two batteries. Check to see if the battery
holder is in its correct position. The controller switches itself on.
Move the setting slider to the time position.
Press buttons to set the correct time of day.
Auto
Run
Move the setting slider back to position on the right, because only that position
allows you to close the cover.
A
Select the required operating mode with the operating mode selector (e.g.
A
).
Fold up the operating instructions again, place them back into the cover and close the cover
again.
Do you want to use automatic
operation?
If that is the case, set the operating
mode selector to one of the
following positions:
A
You use the 24-hour setting
A
with
two
heating periods.
B
You use the 24-hour setting
B
with
one
heating period.
Do you require continuous normal
temperature?
Move the operating mode selector
to «Normal temperature». This
ensures continuous heating to the
normal temperature. The display
shows
.
Do you require continuous economy
temperature?
Move the operating mode selector
to «Economy temperature». This
ensures continuous heating to the
economy temperature. The display
shows
.
Do you require continuous standby
with frost protection?
Move the operating mode selector
to «Standby». In that case, heating
is provided only when the room
temperature falls below the preset
frost protection limit (5 °C). The
display shows
.
Do you feel too warm or too cold?
°C
By pressing these buttons, you
increase or decrease the actual
room temperature in increments of
0.2 °C by a maximum of ± 4°C. The
display first shows the newly
selected temperature and then the
actual value again.
These
changes are valid only up to the
next switching point.
If, as a
result of the factory settings, you
always feel either too warm or too
cold, you should readjust the
temperature
or to suit your
needs
.
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Landis Gyr Chronogyr rev 11 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Landis Gyr Chronogyr rev 11 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 0,06 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info