Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/25
Pagina verder
2 Binnenelement
INHOUD
BELANGRIJKE GEGEVENS
Noteer hier de naam en de nummers van het model en de serie:
Model nr.
Serie nr.
Deze gegevens staan op een label aan de zijkant van
elk apparaat.
Naam van de dealer
Datum van aankoop
n Niet uw ontvangstbewijs en/of de aankoopnota op
deze pagina vast voor het geval u deze in verband
met een aanspraak op garantie moet overleggen.
LEES DEZE HANDLEIDING
ZORGVULDIG DOOR
In deze handleiding vindt u tal van nuttige wenken voor een
correct gebruik en onderhoud van uw airco.
Een beetje aandacht en zorg van uw kant kan u gedurende de
hele levensduur van uw aircosysteem veel tijd en geld besparen.
In het overzicht van tips voor het oplossen van problemen kunt u
in veel gevallen het antwoord op uw vragen vinden.
Lees altijd eerst onze tips voor het oplossen van problemen.
Waarschijnlijk hoeft u dan geen service in te roepen.
LET OP
Bel een erkende servicetechnicus voor een reparatie of
onderhoud van dit apparaat.
Bel een erkende installateur voor het installeren van dit
apparaat.
Het aircosysteem mag zonder toezicht van een
volwassene niet door kinderen en minder valide
personen worden bediend.
• Voorkom dat kinderen met het aircosysteem spelen.
De netvoedingskabel van het aircosysteem mag alleen
met gebruikmaking van originele remplace-onderdelen
door een bevoegde elektromonteur worden vervangen.
De installatiewerkzaamheden mogen uitsluitend door
erkende, vaktechnisch geschoolde monteurs worden
uitgevoerd in overeenstemming met de officiële KEMA-
voorschriften.
Veiligheidsvoorzieningen......3
Voorbereidingen.....................6
Productintroductie.................7
Bedieningsinstructies............8
Onderhoud en service.........22
Voordat u om
service belt ........................24
2

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw LG UB18 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van LG UB18 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 3,79 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info