589061
3
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/21
Pagina verder
Owner's Manual 3
Safety Precautions
ENGLISH
Safety Precautions
To prevent injury to the user or other people and property damage, the following instructions must be followed.
n Incorrect operation due to ignoring instruction will cause harm or damage. The seriousness is classified by
the following indications.
n Meanings of symbols used in this manual are as shown below.
This symbol indicates the possibility of death or serious injury.
This symbol indicates the possibility of injury or damage.
Be sure not to do.
Be sure to follow the instruction.
Always use a power plug and socket with
a ground terminal.
• There is a risk of electric shock.
Do not use a defective or underrated
circuit breaker. Use the correctly rated
breaker and fuse.
• There is risk of fire or electric shock .
Do not use a multi consent. Always use
this appliance on a dedicated cicuit and
breaker.
• Otherwise it can cause electric shock or fire.
For electrical work, contact the dealer, seller,
a qualified electrician, or an Authorized
Service Center. Do not disassemble or repair
the product by yourself.
• There is risk of fire or electric shock.
Always ground the product as per the
wiring diagram. Do not connect the
ground wire to gas or water pipes
lightening rod or telephone ground wire.
• There is risk of fire or electric shock.
Install the panel and the cover of control
box securely.
• There is risk of fire or electric shock due to
dust , water etc.
Use the correctly rated breaker or fuse.
• There is risk of fire or electric shock.
Do not modify or extend the power cable.
If the power cable or cord has scrathes or
skin peeled off or deteriorated then it
must be replaced.
• There is risk of fire or electric shock.
For installation, removal or reinstall ,
always contact the dealer or an
Authorized Service Center.
• There is risk of fire, electric shock, explosion,
or injury.
Do not install the product on a defective
installation stand. Be sure that the
installation area does not deteriorate with
age.
• It may cause product to fall.
Never install the outdoor unit on a
moving base or a place from where it
can fall down.
• The falling outdoor unit can cause damage or
injury or even death of a person.
When the product is soaked (flooded or
submerged) in water , contact an
Authorized Service Center for repair
before using it again.
• There is risk of fire or eletric shock.
In outdoor unit the step-up capacitor
supplies high voltage electricity to the
electrical components. Be sure to
discharge the capacitor completely
before conducting the repair work.
• An charged capacitor can cause electrical
shock.
When installing the unit, use the
installation kit provided with the product.
• Otherwise the unit may fall and cause severe
injury.
Be sure to use only those parts which
are listed in the svc parts list. Never
attempt to modify the equipment.
• The use of inappropriate parts can cause an
electrical shock, excessive heat generation or
fire.
3

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw LG S18AW bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van LG S18AW in de taal/talen: Engels als bijlage per email.

De handleiding is 3,28 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van LG S18AW

LG S18AW Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 21 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info