Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/21
Pagina verder
Gebruikershandleiding 19
NEDERLANDS
Onderhoud en Service
Toestel voor Buitenshuis
De hitte wisselaar draait en de paneeluitgangen van het toestel voor buitenshuis dienen regelmatig
gecontroleerd te worden. Het kan nodig zijn om de hitte wisselaar en paneeluitgangen professioneel te
laten stoom reinigen, indien deze verstopt zijn met vuil of stof.
Vieze of verstopte spiralen verminderen de efficiëntie van het systeem en zorgen voor hogere
stroomkosten.
Gebruikstips!
Zelfdiagnose Functie
Fout Scherm LED ( )
Controlepunt
• Binnenshuis kamertemperatuur thermistor
open/kort
• Binnenshuis leiding temperatuur thermistor
open/kort.
(eenmalig)
3 sec 3 sec 3 sec
Dit toestel is uitgerust met een ingebouwde fout diagnose mogelijkheid. Het LED ( ) zal knipperen
indien er een fout optreedt. Neem contact op met uw monteur, indien dit gebeurd.
Overkoel de kamer niet.
Dit is niet gezond en u verspilt
elektriciteit zo.
Houd gordijnen of lamellen
gesloten.
Zorg dat zonlicht niet in de kamer
komt indien de airconditioner
werkzaam is.
Houd de kamertemperatuur
gelijk.
Pas de verticale en horizontale
luchtstroom zo aan dat de
temperatuur overal in de kamer
gelijk is.
Let op dat deuren en
ramen gesloten zijn.
Open deuren en ramen
niet te vaak, hou zoveel
mogelijk koude lucht
binnen.
Reinig de luchtfilter
regelmatig
Blokkeringen in de luchtfilter
verminderen de luchtstroom en
verminderen het koel en
ontvochtigen effect. Reinig
minstens één keer per 2 weken.
Ventileer de kamer
regelmatig
Aangezien deuren en
ramen gesloten zijn, is
het aan te raden de
kamer regelmatig te
ventileren.
Gebruik hoge
ventilatorsnelheid voor
effectief en snel koelen.
Het toestel werkt veel
sneller indien de
ventilatorsnelheid hoog is.
Raak de plasma filter de eerste 10 seconden na het openen van het ingangrooster niet aan, u kunt een
elektrische schok krijgen.
WAARSCHUWING
Type 2 :
Trek het voorpaneel aan beide kanten, zoals afgebeeld.
Trek vervolgens de filtertab een beetje naar voren om de filter te verwijderen. Verwijder na het verwijderen
van de luchtfilter, de plasma en driedubbele deodorizer filter door deze een stukje naar voren te trekken.
Plasmafilter
Deodorizer
filter
19

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw LG S18AW bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van LG S18AW in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 3,57 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van LG S18AW

LG S18AW Gebruiksaanwijzing - English - 21 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info