Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/37
Pagina verder
33
EN
Problem Possible Causes Corrective Action
The air conditioner
does not emit cool
air.
Air is not circulating properly.
Make sure that there are no curtains,
blinds, or pieces of furniture blocking
the front of the air conditioner.
The air filter is dirty.
Clean the air filter once every 2
weeks.
See “Clean the Air Filter” for more
information.
The room temperature is too
high.
In summer, cooling the indoor air fully
may take some time. In this case,
select the Jet Mode to cool the indoor
air quickly.
Cold air is escaping from the
room.
Make sure that no cold air is escaping
through the ventilation points in the
room.
The desired temperature is
higher than the current
temperature.
Set the desired temperature to a level
lower than the current temperature.
There is a heating source
nearby.
Avoid using heat generators like
electric ovens or gas burners while
the air conditioner is in operation.
Fan Mode is selected.
During Fan Mode, air blows from the
air conditioner without cooling or
heating the indoor air.
Switch the operation mode to cooling
operation.
Outside temperature is too
high.
The cooling effect may not be
sufficient.
The fan speed
cannot be adjusted.
The Jet Mode, or Auto
Operation Mode is selected.
In some operation modes, you cannot
adjust the fan speed. Select an
operation mode in which you can
adjust the fan speed.
The temperature
cannot be adjusted.
The Fan Mode or Jet Mode is
selected.
In some operation modes, you cannot
adjust the temperature. Select an
operation mode in which you can
adjust the temperature.
The air conditioner
stops during
operation.
The air conditioner is
suddenly turned off.
The Timer Function may have timed
out, which turns the unit off. Check
the timer settings.
A power failure has occurred
during operation.
Wait for the power to come back. If
you have the Auto Restart function
enabled, your unit will resume its last
operation several minutes after power
is restored.
33

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw LG PC09SQ bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van LG PC09SQ in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 0,74 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van LG PC09SQ

LG PC09SQ Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 37 pagina's

LG PC09SQ Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 37 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info