Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/46
Pagina verder
34
EN
Wi-Fi Function
Communicate with the appliance from a smart
phone using the convenient smart features.
Firmware Update
Keep the appliance performance updated.
Smart Diagnosis™
If you use the Smart Diagnosis function, you will
be provided with the useful information such as
a correct way of using the appliance based on
the pattern of use.
Settings
Allows you to set various options on the
refrigerator and in the application.
NOTE
If you change your wireless router, Internet
service provider, or password, delete the
registered appliance from the LG SmartThinQ
application and register it again.
The application is subject to change for
appliance improvement purposes without
notice to users.
Functions may vary by model.
Connecting to Wi-Fi
The Wi-Fi button, when used with the LG
SmartThinQ application, allows the appliance to
connect to a home Wi-Fi network. The Wi-Fi
icon shows the status of the appliance’s
network connection. The icon illuminates when
the appliance is connected to the Wi-Fi network.
Initial Appliance Registration
Run the LG SmartThinQ application and follow
the instructions in the application to register the
appliance.
Re-registering the Appliance or
Registering Another User
Press and hold the Wi-Fi button for 3 seconds
to temporarily turn it off. Run the LG
SmartThinQ application and follow the
instructions in the application to register the
appliance.
NOTE
To disable the Wi-Fi function, press and hold
the Wi-Fi button for 3 seconds. Wi-Fi icon will
be turned off.
Wireless LAN Module
Specifications
Model LCW-004
Frequency
Range
2412 to 2472 MHz
Output
Power(Max)
IEEE 802.11b:17.82 dBm
IEEE 802.11g:17.72 dBm
IEEE 802.11n:16.61 dBm
Wireless function S/W version : V 1.0
For consideration of the user, this device should
be installed and operated with a minimum
distance of 20 cm between the device and the
body.
Declaration of Conformity
Hereby, LG Electronics declares that the radio
equipment type Refrigerator is in compliance
with Directive 2014/53/EU. The full text of the
EU declaration of conformity is available at the
following internet address:
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#
LG Electronics European Shared Service
Centre B.V.
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands
34

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw LG GSX961 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van LG GSX961 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 6,09 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van LG GSX961

LG GSX961 Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 48 pagina's

LG GSX961 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 46 pagina's

LG GSX961 Gebruiksaanwijzing - Alle talen - 1250 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info