Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/46
Pagina verder
22
EN
Water Dispenser Tank ( * )
This is where water to supply the dispenser or the automatic icemaker is stored. It requires
manual filling. (Non plumbed models only)
Fresh Vegetable Drawer ( * )
This is where fruits and vegetables are stored to help maintain freshness by adjusting the
humidity controller.
Movable Egg Box ( * )
This is where eggs are stored.
You can move it to and use it at a desired position as needed. However, do not use it as the
ice bin or place it on the shelf on top of the fridge or the vegetable drawer.
Fridge Door Basket
This is where small packages of refrigerated foods, drinks and sauce containers are stored.
Vegetable Drawer
This is where fruits and vegetables are stored to remain fresh for as long as possible.
The actual number of drawers will differ from model to model.
13
14
15
16
17
NOTE
(*) means that this feature varies depending on the model purchased.
The 2-star section ( ) basket or drawer can be used to store ice and food from -12 °C to -18
°C for short periods.
The top shelf of the freezer(1) will reach the set temperature the most quickly.
22

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw LG GSX961 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van LG GSX961 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 6,09 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van LG GSX961

LG GSX961 Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 48 pagina's

LG GSX961 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 46 pagina's

LG GSX961 Gebruiksaanwijzing - Alle talen - 1250 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info