Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/48
Pagina verder
36
NL
4
Nadat de gegevensoverdracht is voltooid, zal
de servicemedewerker het resultaat van Smart
Diagnosis™ uitleggen.
OPMERKING
Plaats de telefoon zo, dat de microfoon is gericht
op de luidsprekeropening.
Het geluid van Smart Diagnosis™ wordt na
ongeveer 3 seconden gegenereerd.
Neem de telefoon niet uit de luidsprekeropening
terwijl de gegevens worden overgezet.
Houd de telefoon tegen de
rechterluidsprekeropening en wacht terwijl
de gegevens voor slimme diagnose worden
overgezet.
De gegevensoverdracht klinkt mogelijk hard
terwijl de gegevens van Smart Diagnosis™
worden overgezet, maar voor een nauwkeurige
diagnose mag u de telefoon niet uit de
luidsprekeropening nemen totdat het geluid van de
gegevensoverdracht is gestopt.
Als de gegevensoverdracht is voltooid, wordt het
bericht Overdracht voltooid weergegeven en wordt
het bedieningspaneel automatisch uitgeschakeld
en na enkele seconden opnieuw ingeschakeld.
Daarna legt klanteninformatiecentrum het
diagnoseresultaat uit.
De functie Smart Diagnosis™ is afhankelijk van de
lokale gesprekskwaliteit.
De communicatieprestaties verbeteren en u een
beter signaal verzenden als u gebruik maakt van
de vaste telefoon.
Als de gegevensoverdracht van Smart
Diagnosis™ slecht is vanwege een slechte
gesprekskwaliteit, ontvangt u mogelijk niet de
beste Smart Diagnosis™-dienst.
36

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw LG GSX961 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van LG GSX961 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 1,09 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van LG GSX961

LG GSX961 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 46 pagina's

LG GSX961 Gebruiksaanwijzing - English - 46 pagina's

LG GSX961 Gebruiksaanwijzing - Alle talen - 1250 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info