Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/23
Pagina verder
Air Conditioner Ownerʼs Manual
TABLE OF CONTENTS
FOR YOUR RECORDS
Write the model and serial numbers here:
Model #
Serial #
You can find them on a label on the side of each unit.
Dealer's Name
Date Purchased
Staple your receipt to this page in the event you need
it to prove date of purchase or for warranty issues.
READ THIS MANUAL
Inside you will find many helpful hints on how to use
and maintain your air conditioner properly. Just a little
preventive care on your part can save you a great deal
of time and money over the life of your air conditioner.
You'll find many answers to common problems in the
chart of troubleshooting tips. If you review our chart of
Troubleshooting Tips first, you may not need to call
for service at all.
PRECAUTION
Contact the authorized service technician for
repair or maintenance of this unit.
• Contact the installer for installation of this unit.
• The air conditioner is not intended for use by
young children or invalids without supervision.
• Young children should be supervised to ensure
that they do not play with the air conditioner.
• When the power cord is to be replaced,
replacement work shall be performed by
authorized personnel only using only genuine
replacement parts.
A. Safety Precautions ..............................3
B. Electrical Safety...................................6
Temporary Use of an Adapter ...............6
Temporary Use of an Extension Cord ...6
Symbols used in this Manual.................6
C. Product Introduction...........................7
Indoor Units ...........................................7
Operation Indication Lamps ..................7
D. Operating Instructions........................8
How to insert the Batteries ....................8
Wireless Remote Controller
Maintenance..........................................8
Operating Method..................................8
Wireless Remote Controller...................9
Operation Mode...................................11
Auto Changeover Operation ...................
12
Auto Operation ....................................12
Healthy Dehumidification Operation....12
Air Circulation Operation .....................13
Auto Clean Operation..........................13
NEO PLASMA Purification
Operation.............................................13
Energy-Saving Cooling Mode.....................
14
Display Luminosity ..............................14
Setting the Current Time .....................14
Timer Setting .......................................15
To cancel the timer setting ..................15
Sleep Mode .........................................15
Horizontal Vane Control ......................16
Vertical Louver Control........................16
Jet Cool Operation ..............................17
Forced operation .................................17
Auto Restart Function..........................18
E. Maintenance and Service..................19
Indoor Unit...........................................19
Outdoor Unit ........................................20
Operation Tips!....................................20
Self-Diagnosis Function ......................20
Troubleshooting Tips! Save time
and money!..........................................21
Call the service immediately in the
following situations ..............................21
2 Air Conditioner
2

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw LG CS24AQ bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van LG CS24AQ in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 2,68 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van LG CS24AQ

LG CS24AQ Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 23 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info